S3:16(Beskrivning:)
Kålia uthi Glandzhammars häradh
och Rinkaby sochen, 3:ne heehla hemman, men allenast
mellan gården 1 heeht1 förmedlat till hallfft, uppå
hwillka hemman icke någet wist öretahl finnes, uthan
den åhtskilldnat hemmanen emillan ähr som finnes
uthi deras häfdor och åkerschifften. Nembligen.
1. Heehlt, nårre gården,                        44. }
1/2 hemman, millan gården, förmedlat,   23. }  116 alnar.
1 heehlt, södra gården,                         49. }


A. Bysens huustompter.                                                              Åker.  Engh.
B. Ena åhretz uthsäde uthi södra giärdet, af öhr och                  tunland.  lass.
   leerblandat jordemån, 14 7/8 tunlandh.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 2 lass,  7 lass.
   Hwaraf blifwer millan gårdens andehl,                                      2 7/8.
C. Andra åhretz uthsede uthi 2:ne giärden aff
   leer jordh, 17 3/4 tunlandh, hwaraf blifuer
   millangårdens andehl,                                                               3 1/2.
D. Södra engen af små starrwall, 45 tunland á 2 lass,     90 lass.
E. Wenan, af grof starrwall, 20 1/2 tunland á 2 lass,        41.
F. Österengen af grof starrwall, 16 tunland á 2 1/2 lass,  40.
G. Wästerengen af små starr, 6 tunland á 2 lass,            12.
                                                                       _____________
                                                                                  190 lass.
   Hwaraf blifwer detta hemanetz andel,                                                  37 3/4.
H. Föö löthen af sanck mark.

Widare byesens lägenheeter. Finnes ingen
skough till wedebrandh eller gårdefångh. Fishe
uthi Hiellmaren medh katzor och liuster fishe
om wåhren. Uppå hwillka byes egor ligger
ett torp som under norra gården häfdas
och brukas både medh åker och engh, huillkens
planta her åfuan före medh littera J bemärkt ähr.
Denne byes åkerbruk ähr hwart annat ahrs2
träde, åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 6:te korn.                                                                 _____________
                                                                                                 6 3/8.   37 3/4.


(Karttext:)
Leer jord.
Leerblandat.
Håseby engh.
Små starr wall.
Leer jordh.
Groff starr wall.
Leer jordh.
Kåskulla.
Leer jordh.
Leerblandat jordh.
Linda.
Fää löthan aff sank mark.
Öhr, sandblandat och stenigh jordh.
Ekebacke.
Linda.
Koohollm.
Håseby fää löö<  >.
Reepa egor på denna sijdan.
Små starr wall.
Eeek och hassell skogh.
Ekebacke.
Engh.
Ekebacke.
Groff starr wall.
Hjelmar lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för heelt.
2Fel för åhrs.