S3:17(Beskrivning:)
Blybergia, 1 heehlt hemman uthi
Lillekiörkia sochen, under Lillekiörkia prästegårdh
inlagdt, hwillket hemmans egor ingen weth ifrån
prästegården upwisa och ett dagzwerkztorp till
prästegården.


                                                                                         Åker.  Engh.
A. Huustompten.                                                            tunland.  lass.
B. Upjordh åker ena åhret af tallemoo, leerjordh,              17 1/4.
   Ibidem lindewall, 4 1/2 tunland á 1 lass, 4 1/2 lass.
C. Upgiordh åker till andra åhretz uthsede
   uthi 2:ne giärden af grundh moo leera,                            18 7/8.
   Ibidem lindewall, 3 7/8 tunland á 2 lass, 7 3/4 lass.
   Hallfdeehlen af åkerhöet uthföres för
   hwart annat åhrs träde skull,                                                       6 1/8.
D. Wästerengen som består af små starr
   wall, 32 tunland á 2 lass,                                                          64,
E. Österhagen af hårdhwall, 6 7/8 tunland á 1 lass,                          6 7/8.
F. Een hästhage af stenigh och bergugh mark            ________________
                                                                                       36 1/8.   77.
G. Torpetz huustompt.
H. Uthsäde uthi 2:ne små giärden af moo leera,               1 7/8.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,                                    2 1/4.
J. Andra åhrs uthsede af leer jordh,                                1 5/8.
K. Engen af skarp hårdhwall, 1 7/8 tunland á 1 lass,                    1 7/8.
   Een mååse uthi skougen på prästegårdz
   skough,                                                                                   2. 
                                                                           __________________
 Gådt muhlebeete, timberskough och                             3 1/2.    6 1/8.
wedebrandh.


(Karttext:)
Lindh.
Fall och stenigh mark.
Moo och leer jordh.
Talle backe.
Fall.
Leer jordh.
Beetes hage.
Leer jordh.
Lindh.
Lindh.
Graan backa.
Tompt.
Rudamb.
Bifre egor på denne sijdan.
Beetes hage aff tall, graan och stenugh mark.
Grundh, moo och leer blandat.
Små starr wall.
Lindh.
Kiäresta egor.
Lycka.
Biörke backe.
Ekebergz egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.