S3:18-9(Beskrivning:)
Slyteby uthi Glandzhammars härad
och Lillkiörkia sochen, 6 hemman, hwillka innehålla
76 1/2 örtugland, men allenast 1 heehlt, södra gården
förmedlat till hallfft, hwars andeehl her
afsettes, nembligen.
Södra gården förmedlat till 1/2,    11 örtuglandh.
Miöge tompten,                            4 1/2.
Giästgifware gården,                   18.
Ryttmestarn Biörnebergz,            21.
Måns Joenssons,                          8.
Murmestare gården,                   14.
                                         __________76 1/2.


A. Husstompterne byesens.                                                  Åker.  Eng.
B. Opjordh åker uthi östra giärdet aff leer-
   blandat jordemån, 32 tunland, hwar aff blifwer
   södra gårdens andeehl,                                                      4 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 5/8 tunland á 2 lass, 7 1/4 lass.
C. Andra åhrs uthsäde af godh leerblandat
   jordh, 39 tunland huar af detta hemmans andel,                 5 1/2.
D. Österengen består af sijlendigh små starr wall,
   96 tunland á 2 1/2 lass,              240
E. Hwenan nyligen inhängnat aff
   beetesmarken, små starr wall, 15 tunland
   uthwedh siöen á 2 lass,                30.
F. Eeen lijten enngh af giärdet afstängt,
   hårdhwall, 5 7/8 tunland á 2 lass,  11 3/4.
                                             __________
                                                    289.
   Hwaraf blifwer södra gårdens andeehl,                                         41 1/2.
G. 2:ne stycken gräshagar till södra gården
   af hårdhwall, 5 7/8 tunland á 1 lass,                                                 5 7/8.
H. 2:ne stycken beeteshagar tilll södra hemmanet,
   Humblegårdh, 200 stenger.
   Gådt muhlebeete och fånghskough sampt
   wedebrandh och timberskough, godt fishe                  ________________
   i Hiellmaren medh katzor och liustrande                             10.     47 3/8.
   om wåhren. Denne byes åkerbruuk
   ähr hwart annat åhr i träde. Åkerenns
   fruchtbarheet kan beräknas till huart
   6:te korn.


(Karttext:)
Back stugu.
Fall, odugeligit och stenught.
Slytes sågh.
Slyte torps åker giärdhe.
Leer jordh.
Backe, odugeligh.
Slyte torp 1/2.
Leer jordh.
Skough och uthmark
Linda.
Leer jordh.
Leerblandat jordh.
Hårdhwalls engh.
Graan backe.
Beetes hagar till byen.
S<ödra> gård<en>.
Gran backe.
Gran backe.
Små starrwall.
Linda.
Lindh.
Graan skough.
Steen backa.
Linda.
Beetes hagar.
Leerblandat jordh.
Små starr wall.
Skough och uth mark.
Steenbacke medh granskough.
Backe.
Enge hagar till trenne hemma<n>.
Wijdie kiärr, dugeligh att rödias.
Broohammars engh.
Odugeligh backe.
Mååse odugelig.
Små starr wall.
Hjelmar lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.