S3:20(Beskrivning:)
Åsta uthi Glandzhamars häradh och
Lillkiörkia sochen, 5 hemman, af hwillka 1 hemman förmedlat
till 1/2 under Ekebergz herregårdh, ähr och 1 hemman upsat som
skohlat warit afhyst under Ekebergz herregardh1, men finnes intet
afhyst uthan alle bebygde och bebodde hemman, nembligen.
1. Södra gårdenn, under Eekebergh,     15 örtugland.
1. Cronogården,                                   18.
1. Skatte, Oluf Joenssons,                     12 1/2.
1. Engebrechts gården,                          15.
1. Nårra gården, förmedlat till 1/2,          12.
                                                        ________72 1/2.


Littera A. Byesens huustompter.                                             Åker.  Engh.
B. Upgiordh åker uthi södra giärdet aff                                 tunland.  lass.
   swart mulla och stenugh jordh,      16 tunland,
   som kan beräknas till huart 7:det korn.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 2 lass,        2 lass.
C. Samma åhr uthi nårra giärdet,
   som kan beräknas till hwart 5:te korn,
   af grundh biörke leera,                  26.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,    3 1/2.
                                                  ______________
                                                       42.     5 1/2.
   Hwar af blifwer nårra gårdens andel,                                   6 7/8.
D. Andra åhretz uthsede uthi wästra giärdet
   af godh leerjordh, som kan beräknas
   till hwart 7:de korn,                     38 tunland.
   Hwar af blifwer nårra gårdens andehl,                                 6 1/4.
E. Österengen består af små starrwall, till
   73 tunlandh á 2 lass,                             146.
F. Årr engen, små starr wall till
   22 tunlandh á 2 lass,                               44.
G. Ny engen, består i små starr
   wall till 18 1/2 tunland á 2 lass,                37.
H. Hwenan består af sank dye och små
   starrwall 12 tunland á 2 lass,                  24.
J. Een engehaga hwar uthi detta för-
   medlade hemmanet ingen part hafwer,
                                                        _________
   Hwar af kommer norra gården till lass,  256 1/2.                               42 1/3.
K. 2:ne beteshagar till heehla byen.
   Humblegårdh ingen.
   Skough till wedhbrandh och gårdhfång.
   Godt muhlebeete. Gådt fishe i Hiellmarn,
   serdeehles liusterfishe och katzor
   i fishe leeken.                                                             _________________
                                                                                            13 1/8.  42 1/3.
Denne byes åkerbruk, blifwer huart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Fall.
Knecht stugur.
Backe.
Engehagar till dhe 4 hemmanen.
Linda.
Backe.
Beetes hage.
Biörke leera jordh.
Grundh biörke leera.
Odugeligh backa.
Backe stugur.
Leer blandat jordh.
Linda.
Slytetorpz egor.
Åker hagar.
Hårdh wall.
Backe.
Huus tompter.
Beetes hagar för kallfuar.
Små starr wall.
Måse odugelligh.
Kiärstadz egor på denne sijdan.
Leer jordh.
Steenbacka odugelligh.
Godh leer jordh.
Suartmulla och stenugh jordh.
Leer jordh.
Små starr.
Eke backe.
Små starr wall.
Betes hage och stenugh mark.
Stoor måse.
Hjelmar lacus.
Små starr wall.
Torpenäs udd.
Backe odugeligh.
Ullfsnäs udde.


(Under skalan:)
Schala ulnarum._______________
1Fel för herregårdh.