S3:21(Beskrivning:)
Ulfztorp i Skyllerstad härad,
hemman 1 och Eekeby sochen, förmedlat till 1/2. Des
åkers fruchtbarheet kan beräknas till huart
5:te korn, och huart annat åhr i träde.

A. Bygningstompten.                                                          Åker.  Engh.
B. Opgiord åker i nårra giärdet af                                    tunland.  lass
   swartmylla och sand jordh,                                           3 1/4.
   Ibidem lindewall, 8 tunland á 1 lass,                                             8.
C. Opgiord åker i södra giärdet, aff
   mull och sandblandat jordh,                                          3 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 2 lass,                                             6.
D. Österengen af fnugg och hårdwall,
   11 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                             16 1/2.
E. Wästerengen består af groff starr
   wall, 6 3/4 tunland á 3 lass,                                                         20 1/4.
F. Een gräshage nyligen optagen
   på uthmarken af hårdhwall,
   3 tunland á 1 lass,                                                                        3.

Humblegårdh 20 stenger. Knapt                              _________________
muhlebeete och wedebrandh.                                           6 3/4.   53 3/4.
Åkeren wähl brukat.


(Karttext:)
Qwarn torps egor.
Grääs hage.
Hassel och ahl skough.
Swartmylla och sand jordh.
Lnde1 wall.
Linda.
Fnugg och hårdh wall engh.
Nortorps egor.
Högetorps engh.
Kållgård.
Linda.
Mull och sandblandat.
Munslätz egor.
Ahl skough.
Groff starr wall.
Stoor måse.
Sörsätters egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för linde?