S3:23(Beskrivning:)
Östersätter i Skyllersta härad
och Ekeby sochen, hemman 1, förmedlat
till 1/2.

A. Huus tompten.                                                                 Aker1.  Engh.
B. Upgiordh åker uthi östra giärdet                                     tunland.  lass.
   af swartmulla och sågh jordh,                                           5 7/8.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                     1 5/8.
C. Upgiordh åker uthi wästra giärdet
   af sandh och öhrjordh,                                                     5.
   Ibidem lindewall, 1 tunland,                                                           1.
D. Öster engen af fnugg och hårdh
   wall, 5 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                        7 7/8.
E. Wästra engen af fnugg och skarp wall,
   4 1/4 tunland  á 2 lass,                                                                    8 1/2.
F. Een gräshaga om 1 tunland á 2 lass,                                              2.
G. Een beeteshga af oländigh mark.                           _________________
                                                                                         10 7/8.    21.
Humblegårdh 20 stenger. Skough i hoopa medh
Kiäringe råå och Qwarntorp. Godt
muhlebeete och gårdefångh.
Dhetta hemmanetz åkerbruk ähr hwart
annat åhrs träde. Åkerens fruchtbarheet
kan beräknas till hwart 5:te korn.


(Karttext:)
Uthmark.
Odugeligh steenigh mark.
Stenigh mark.
Sågh jordh.
Gräshage.
Odugeligh backa.
Kiäfuesta egor.
Quarnetorps egor.
Mylla och sågh jordh.
Odugeligh backa.
Fnugg och hårdh wall.
Lindha.
Linda.
Odugelig backe.
Swart mylla.
Fnugg wall.
Sandh och öhrigh jordh.
Norrtorps egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för åker.