S3:24-5(Beskrivning:)
Sörsätter uthi Skyllerstadh häradh
och Ekeby sochen, hemman 1, förmedlat till 1/2.

A. Huus tompten.                                                        Aker1.  Engh.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet, af suart
   mylla och kallkstens jordh,       5 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 7/8 tunland á 1 lass,                                    1 7/8.
C. Samma åhrs uthsede i en lycka af op-
   giord åker,                               1 7/8 tunland,
                                             _____________           6 7/8.
D. Andra åhretz uthsäde, upjordh åker
   af swartmulla,                                                          5 1/2.
   Ibidem lindewall, 8 tunland á 2 lass,                                      16.
E. Östra engen af små starrwall, 11 tunland á 2 lass,                 22.
F. Nårrengen af grof starr och hårdhwall,
   3 tunnelandh á 2 lass,                                                              6.
G. Een lijthen enngh af små starr wall, 4 tunland,                        8.

Humblegårdh 20 stänger. Godt muhle-
beete, ingen skough. Åkeren wähl brukat
som hwart annat åhr ligger i träde.
Item åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 5:te korn.                                               _________________
                                                                                  12 3/8.   53 7/8.(Karttext:)
Ulftorpz egor.
Knecht engh.
Biörk och graanskough.
Orögdt wijdie kiärr aff pårss och dye mark.
Groff starr wall.
Hårdwall.
Odugeligh backe.
Suart mylla.
Små starr wall.
Kumbla häradh och Måseby egor.
Ahl skogh.
Swart mulla.
Små starr wall.
Linde wall.
Een högh odugeligh steen-backe.
Lindha.
Muns-släts egor å denne sijdan.
Swart mylla.
Flåth jordh.
Ahl skough.
Swart mylla och kallkesteens jordh.
Linde wall.
Ahle skough.
Linda.
Rastorpz egor.


(Under ramen:)
För generalen herr Carl Sparres byte skull, reviderad in september 1730 och
uträknat efter nya ordinarie åker sca-
lan och sådan proporton som 25 till 42.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för åker.