S3:26(Rubrik:)
Quarntorp i Skyllerstad härad
och Eekeby sochen, hemman 1, förmedlat
till 1/2.

A. Huusstompten.                                                                  Aker1.  Engh.
B. Upjordh åker uthi nårra giärdet                                        tunland.  lass.
   af mull och såå jordh,                                                         4 1/2.
   Ibidem lindewall, 3/4 tunland á 2 lass,                                               1 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde, upjordh åker
   af samma jordemoen,                                                         3 1/4.
   Ibidem lindewall, 5 tunland á 2 lass,                                                10.
D. Österengen af tufwigh och hårdh
   wall, 11 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                           16 1/2.
E. Nårra engen af hårdh och tufwigh
   wall, 3 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                                           5 1/4.
F. Een lijten enngh af små starr
   wall, 2 1/4 tunnelandh á 2 lass,                                                           4 1/2.
G. Een beeteshaga af stenigh och
   oländigh mark.                                                       ___________________
                                                                                             7 3/4.     37 3/4.
Humblegårdh 30 stänger. Godt
muhlebeete och fångskough medh
the omliggandhe hemman, Detta
hemmanetz åkerbruk ligger hwart
annat åhr i träde. Åkerens
fruchtbarheet kan beräknas till huart
5:te korn.


(Karttext:)
Gran backa.
Granbacka.
Hårdh wall.
Granbacka.
Quarn, öde.
Odugeligh steenbacka.
Beeteshaga af stenugh och oländigh mark.
Linda.
Steen backe.
Biörke skough.
Mull och sågh jordh.
Hårdh wall.
Biörk skough.
Små starr wall.
Swart mylla.
Eene backe.
Lindha.
Odugeligh steen.
Sååg jordh.
Biörk och graan skough.
Högetorpz egor på denne sijdan.
Lindha.
Öster Sätter ägor.
Tufwigh och hårdh wall.
Hårdh wall.
Ulfztorps egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för åker.