S3:27(Rubrik:)
Kiäringerudh i Skyllerstad
häradh och Eekeby sochen, hemman 1,
förmedlat till 1/4.

Littera A. Huustompten.                                               Tunland.  Lass.
B. Upgiordh åker uthi nårra giärdet
   af swartmylla och sååg jordh,                                      2 1/4.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 1 lass,                                           3.
C. Andra åhrs uthsäde i södra giärdet
   af mull och sandblandat jordh,                                     3 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland á 2 lass,                                      5.
D. Engen består af dye och grof starr
   båtten, 12 tunland á 3 lass,                                                      36.
E. Ibidem hårdwall, 7 tunland á 2 lass,                                        14.
                                                                                ______________
                                                                                      5 1/2.    58.
Humblegården till 200 stenger.
Skough i hoopa medh Östersätter och Quarn-
torp. Gådt muhlebeete. Dhetta hemmans
åkerbruk ähr hwart annat åhr träde.
Åkerens fruchtbarheet till hwart
5:te korn.


(Karttext:)
Fägerbiörka egor.
Graan och tall backe.
Linde wall.
Graan backe.
Hogetopz1 egor.
Linda.
Ett orögdt wijdie kiärr dugelligh till att rödia.
Dye och groff starr wall.
Mull och sååg jordh.
Linda.
Högetorpz egor.
Mull och sandblandat jordh.
Hårdh wall.
Engh.
Graan skough.
Linda.
Linde wall.
Hårdh wall.
Sandblandat jordh.
Fall.
Högetorpz egor.
Oduglig steen backe.

Författad år 1689 af Gabr. Toring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för Högetorpz