S3:28-9(Rubrik:)
Högetorp i Skyllersta häradh
och Ekeby sochenn, 2:ne hemman, förmedlade
till 1 hemman.

Littera A. Huustompten.                                                              Åker.  Eng.
B. Ena åhretz uthsäde upgiord åker af röömull och                     tunland.  lass.
   stenigh jordh,                           12 1/2 tunland.
   Ibidem lindewall, 3/4 tunland á 2 lass,          1 1/2 lass.
C. Samma åhrs uthsäde upgiordh åker aff
   röhrmull och klappersteen,         9 1/8.   
                                                   ______________________ 21 5/8.    1 1/2.
D. Andra åhrs uthsäde, opgiord åker uthi
   nårra giärdet af samma jordemån,     7 1/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 2 7/8 tunland á 2 lass,            5 3/4 lass.
E. Samma åhr, upgiord åker, röömull och
   stenigh jordh,                                    6 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,            3 1/2 lass.
                                                          __________________13 1/4.      9 1/4.
F. Söderengen består af små starr wall, 14 3/4 tunland á 2 lass,             29 1/2.
G. Österengen består mehrendehls af hårdhwall, 9 tunland á 1 1/2 lass,   13 1/2.
H. Een engh kallas fromkiärret, af dye och grof starrwall, 13 tunland á 3 lass, 39.
J. Een lijten engh dugeligh wall, 4 1/4 tunland á 2 lass,                               8 1/2.
K. Een oxehage mycket af granskough och dyemark.
L. Een eekehage mycket stenigh.                                          _______________
                                                                                              34 7/8.   101 1/4.
Siöen humblegårdh till 700 stenger. Schiöen skough
till smått grantimber coh fångeskough. Godt muhle-
beete.
Denna byesens lägenheeter och des åkerbruuk
ähr hwart annat åhrs träde. Item åkerens
fruchtbarheet, kan beräknas till huart 7:de korn.


(Karttext:)
Wijdie kiärr, dugeligh att rödias.
Dye och groff starr wall.
Graan skough.
Kiäringerudz egor på denne sijdan.
Oxe hage aff granskough och dye mark.
Ek och hassell skough aff stenigh mark.
Engh.
Lindha.
Hårdh wall.
Linde wall.
Odugeligh backa.
Odugelig backa.
Skough och uth mark.
Röö mull och klapper steen.
Hassell och eeke skough.
Granskough.
Röö mull och stenigh jordh.
Röö mull och stenigh jordh.
Skiählsteen.
Små starr wall.
Måsze by egor.
Röö mull och klappersten.
Graan skough.
Små starr och hårdh wall.
Stoor måse.
Linda.
Quarn Torpz egor på denne sijdan.
Starr wall.
Odugeligh backe.
Ulfstorpz egor.

Författad vid år 1689 af Gabr. Thoring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.