S3:30(Beskrivning:)
Affsättningh af Häijan och
Rosendahl, uthi Örebroo heradh och Allmby
sochen, 2:ne heehla hemman, förmedlade
till 2:ne hallfwa hemman, afgiärda uppå
Hiellmarbergs egor.

             Häijan 1/2 hemman.                                                      Åker.  Engh.
A. Dess huustompt.                                                               tunland.  lass.
B. Upgiord åker uthi östra giärdet, af grundh
   leer jordh,                          6 1/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                              3 1/2.
C. Samma åhret en åkerhage i Ormestadh
   giärde af leer jordh,              1 tunland.                     
                                          __________________________7 1/4.
D. Upgiordh åker uthi wästra giärdet, aff
   grundh leer jordh,                                                                5.
   Ibidem lindewall, 1 1/4 tunland á 2 lass,                                              2 1/2.
E. Engen af fnugg och hårdwall, 3 1/4 tunland á 2 lass,                           6 1/2.
F. 2:ne beeteshagar af stenigh mark.

Humblegårdh till 100 stänger. Detta
hemmanetz åker ähr wähl brukat och des
åkerbruk ähr hwart annat åhr i trädhe.
Idem åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 5:te korn. Godt muhlebeete
och fångeskough på Hiellmarsbergz egor.                           _______________
                                                                                           12 1/4.    12 1/2.
G. Rosendahl 1/2 hemman.
H. Upgiord åker i nårra giärdet af leerjord.                            4 3/4.
   Ibidem lindewall, 1/4 tunland á 1 lass,                                                   1/4.
J. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdhet,
   af leer jordh,                                                                      4 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                             3 1/2.
K. Engen består af hårdhwall, 14 7/8 tunland
   á 2 lass,                                                                                          29 3/4.

Humblegårdh till 100 stenger. Godt
muhlebeete och wedebrandh. Dess
åkerbruk ähr hwart annat åhr träde.
Item åkerens fruchtbarheet, kan
beräknas till hwart 5:te korn.                                        __________________
                                                                                            9 1/4.    33 1/2.


(Karttext:)
Hielmarsbergz egor.
Fnugg och hårdwall.
Linda.
Grund leer jordh.
Leer jordh.
Backe.
Odugelig backe.
Linda.
Stenigh mark.
Linda.
Linda.
Odugelig backa.
Tåmpt.
Enebacka.
Grundh leer jordh.
Steenigh mark.
Linda.
Steen backa.
Linda.
Leer jordh.
Kåhl gård.
Linda.
Steen backe.
Leer jordh.
Linda.
Ekebergz egor på denne sijdan.
Ormesta egor på denne sijdan.
Hårdh wall.
Gran backe.
Skough och uthmark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.