S3:31(Beskrivning:)
Wija uthi Glandzhammars härad
och sochen, 3 hemman af hwillka 1 som kallas millan-
gården ähr förmedlat till hallfft, hwars andeehl
hwars nedanföre ähr opsatt, nembligen.
                Byesens öretahl.
           Wästra gården,            22.
           Mellangården,              18.
           Östra gården,               24.
                                      __________64 örtugland.

A. Byesens husatompter.                                                            Åker.  Eng.
B. Ena åhrs uthsedhe, uthi wästra giärdet aff                            tunland.  lass.
   leer jordh,                                 21 1/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,         4 1/2 lass.
   Hwaraf blifwer mellangårdens andeehl,                                   6.
C. Samma åhr en åkerhage till mellangården,                               7/8.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 2 lass,                                                   2.
D. Andra åhretz uthsede uthi östra giärdet, af steenigh
   leerblandat jordh,                      26 tunland.
   Ibidem lindewall, 5 1/2 tunland á 1 1/2 lass,    8 1/4 lass.
   Hwar af kommer på millan gården,                                        7 1/4.
E. Een åkertäppa samma åhr,                                                     3/4.
F. Engen som består af små starrwall 54 tunland
   á 3 lass,                                                       162.
                                                          _______________
  Hwar af blifwer mellangårdens andehl,           174 3/4.                        49.
G. Een beteshaga till mellangarden1, af biörke skoug     
   och stenugh mark.                                                         ______________
                                                                                             14 7/8.    51.
Humblegårdh 100 stenger. Godt muhlebeete sampt
fångeskough och wedebrand. Dess råågångh
kringh om byesens skough och uthmark ähr be-
märkt medh littera H. Denne byes åkerbruk
ähr hwart annat åhr i träde. Åkerens frucht-
barheet kan beräknas till hwart 6:te korn.


(Karttext:)
Skiäl steen.
Broo.
Måse.
Knechte stugu.
Knechte stugu.
Löre egor på denne sijdan.
Syrhagen till Löre by.
Syrhags röse.
Graan och tall skough stenugh mark.
Backstugu.
Ekebergs herrgårdz egor på denne sijdann.
Engehag till östra och wästra gårdarna.
Hage till östra gården.
Hage till wästra gården.
Back stugu.
Linda.
Biörk skough.
Enebacke.
Backe.
Hage till wästra gården.
Linda.
Stenugh leer jordh.
Biörk och gran backa.
Leer jordh.
Linda.
Stenugh leer jordh.
Biörk, hassel och eek skough.
Små starr wall.
Tijsta2 egor.
Wahlsta egor.
Små starr wall.
Sticksiöö egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


___________________
1Fel för mellangården.
2Fel för.?