S3:32-3(Beskrivning:)
Kåfsta uthi Glandzhammars häradh
och sochen, 2:ne heehla hemman af lijka stoorleek till egorna,
uthi hwillken by skohlat warit ett frellsse hemman
afhyst, om hwillket ingen underrättellsse finnes
mehr än allenst desse 2:ne bebygde hemman.

A. Byesens huustompter.                                                   Aker1.  Eng.
B. Eena åhrs uthsede uthi öster giärdet, af leer-                tunland.  lass.
   blandat öhr och sååg jordh,                                           21 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 1 lass,                                       1 3/4.
C. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärde
   af leerblandat öhr jordh,                       15 3/4 tunland.
D. Samma åhr ett åkergiärde nårr om
   landzwägen, af öhrjordh,                        2 7/8 tunland.
                                                          ______________18 5/8.
E. Nårrengen af små starr wall, 2 1/2 tunland á 2 lass,                     5.
   Ibidem hårdhwall, 3 tunlandh á 1 lass,                                         3.
F. Een lijten engh af små starr wall, 2 7/8 tunland á 2 lass,               5 3/4.
G. Engen wästan för giärdet af sank wall,
   6 tunnelandh á 2 1/2 lass,                                                            15.
H. Söderengen af tufwugh och hårdhwall,
   16 tunland á 1 lass,                                                                    16.
J. Een fäälööth till beete af sank mark.

Knapt muhlebeete sampt fångskough och wede-
brandh. Denne byes åkerbruk ähr hwart
annat åhr i träde. Åkerens fruchtbar-
heet kan beräknas till hwart 6:te korn.                           _______________
                                                                                       40 3/8.   46 1/2.


(Karttext:)
Glandzhammarby egor.
Tufwigh och hårdh wall.
Små starr wall.
Odugelig backe.
Eene backe.
Backe.
Öhre jordh.
Små starr wall.
Skough och uthmark.
Storsike egor.
Är skough och stenugh backa.
Lind.
Ene backe.
Småå starr wall.
Sååg jordh.
Ene backe.
Lindha.
Lerblandat jordh.
Leerblandat jordh och stenigh.
Leerblandat och öhr jordh.
Sååg och leerblandat jordh.
Kallff b<  >
Tompt.
Tufwigh och hårdh wall.
Sank mark.
Håseby egor på denne sijdan.
Giäddeby egor på denne sijdann.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


__________________
1Fel för åker.