S3:34(Beskrivning:)
Brohammar i Glandzhammars härad
och Lillekiörkia sochen, 3 heehla hemman, men
allenast 1 heehlt frellsse hemman förmedlat till hallft.
            Nårra gården.                 13.
            Mellangården förmedlat,   9.
            Södra gården,                  8 1/2.
                                               ________30 1/2 örtug.

A. Byesens huustompter.                                                               Åker.  Engh.
B. Upgiord åker i östra giärdet af lerblandat jord, 18 tunland,     tunland.  lass.
   Ibidem lindewall, 7/8 tunland á 1 lass,                              7/8.
   Hwar af blifwer millangårdens andeehl,                                      5 1/3.
C. Andra åhrs uthsäde af leer och såg jordh, 14 1/4 tunland,
   Ibidem lindewall, 5 tunland á 2 lass,                           10.
   Hwaraf kommer millangården till,                                               4 1/4.
D. Wäster engen består af små starr wall,
   35 1/2 tunland á 2 1/2 lass,                                          88 3/4.
E. Eeen lööt nyligen inhängnat och
   slåtter hwenan af sank wall, 3 3/4 tunland á 2 lass,        7 1/2.
                                                                       _____________
   Hwar af blifuer millan gårdens andeehl,                    107 1/8.               31 1/2.
F. Een beteshaga till byen.                                                      _____________
                                                                                                 9 7/12.  31 1/2.
Godt muhlebeete, sampt fånghskough
och wedebrandh af biörk och graan.
Denne byes åkerbruk ähr hwart annat
åhr i träde. Åkerens fruchtbarheet
till hwart 6:te korn.


(Karttext:)
Skough och uthmark.
Biörk och graanskough.
Småå starr wall.
Eeek och biörk skough.
Linda.
Backe.
Steen backe.
Linda.
Små starr wall.
Leer och såg jordh.
Leer blandat jordh.
Betes hage till byn.
Steen backe.
Slyte egor på denne sijdan.
Back stuger.
Giötawij egor på denne sijdan.
Linda.
Ungh börk och ahlskough.
Hielmar lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.