S3:35b(Beskrivning:)
Ekeby by i Skyllersta härad och Ekeby sochen,                                      Aker1.  Engh.
består af 3:ne hemman, men förmedlade till 1/2.
          Södra gården 13 öhrtuglandh.

Uthsede uthi södra giärdet littera B, af siöen leer jordh,                            4 2/3.
Andra åhrs utsede af godh leer jordh, och lenare jordh, aff
lijka fruchtbarheet uthi giärdet littera C,                                                  6 2/3.
Engen af små starr wall,                                                                                      20 1/2.
A. Fyra teegar uppå engen som ähr belägen på byesens uthmark, som
   tecknade ähro medh no 1, 2 tunland, små starr wall á 2 lass,                              4.
B. Een engeteegh på Frommesta kiärren, af små starr wall, 1 1/2 tunland á 3 lass,  4 1/2.
                                                                                                 __________________
                                                                                                              11 1/3.  29.
                 Näst den södra gården, 14 öhrtugland.
   Eena åhrs uthsede uthi södra giärdet littera B, af siöen leer-
   jordh,                                                                                                   4 7/8.
   Andra åhrs uthsede uthi littera C, af schiön leerjordh och
   en deehl lehnare, af samma fruchtbarheet,                                              7 3/4.
   engen af små starr wall,                                                                                   22 1/3.
A. Uppå skogsengen 4 teegar, som tecknad
   no 2, 1 7/8 tunland á 2 lass,                                                                               3 3/9.
B. Een engeteegh uppå Frommesta kiärren, af 1 1/4 tunland á 3 lass,                    3 3/4.
                                                                                                       _______________
                                                                                                           12 5/8.    29 5/6.
                Siöttegården 12 örtugeland.
   Eena åhrs uthsede uthi littera B,                                                          4 1/3.
   Andra åhrs uthsede uthi giärdet, littera C,                                           6 1/7.
   Engen af små starrwall,                                                                                  19 1/7.
   Uppå skogsengen littera A, fyra stycken teegar som
   draga 1 1/2 tunland á 3 lass,                                                                              4 1/2.
   En engetegh på Frommesta kiärren, 1 1/2 tunland á 3 lass,                                 4 1/2.
                                                                                                        _______________
                                                                                                            10 1/2.   28 1/7.
   Denne byes jordemån kan beräknas till hwart
   6:te korn. Åkerens bruk blifwer hwart
   annat åhr i träde.


(Karttext:)
Frommesta åkergiärde.
Booengs teegen.
Wäster.
Booengs teegen.
Booengs teegen.
Booengs teegen.
Booengs teegen.
Frommesta engh.
Frommesta engh på denne sijdan.
Siöttegården.
Näst den södra gården.
Södra gårdenn.
Booengs teegen.
Booengz engh och åker giärde.
Eenebacke.
Dyningebergz egor.
Kappetorpz egor.
Öster.

Affattad wid år 1689 af Gabr. Thoring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


__________________
1Fel för åker.