S3:36-7(Beskrivning:)
Gillbärgia i Skyllersta häradh och Swinewadh sochn,
består af 3 heehla och 1/2 hemman af hwillka den millersta gården ähr
förmedlat till hallft, uppå hwillka hemman intet öhretahl finnes uthan den
åhtskilldnadt hemmanen emillan ähr finnes uthi deras huustompter som wisar
dhet förmedlade hallfwa hemmanetz proportion. Nembligen.
                 Södra gårdens huustompt, 115 }
                 Stoore gården,                  134 }   409 allnar.
                 Millan gården, förmedlat,     85 }
                 Nårre gården,                     75 }

Littera. A. Byesens huustompter.                                     Åker.  Eng.
B. Upgiord åker uthi nårra giärdet af                             tunland.  lass.
   leerjordh,                             13 tunland.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   till hwart 6:te korn.
C. Samma åhr ett giärde af mull och
   lerblandat jordh,                     9 1/2.
                                          __________
                                               22 1/2 tunland.
   Åkerens fruchtbarheet till 5:te korn.
   Hwar af blifwer millangårdens andeehl,                      4 3/4.
   Ibidem lindewall, 5 1/4 tunland á 2 lass,   10 1/2.
D. Andra åhrs uthsede uthi östra giärdet
   af leer jordh,                                 16 1/4.
   Åkerens fruchtbarheet till 6:te korn.
E. Samma åhr en lycka af swart-
   mylla jordh,                                     4 1/2.
   Åkerenss frucht till huart 5:te korn._______
                                          tunland   20 3/4.
   Hwar af blifuer millangårdenz anpart,                         4 2/3.
   Ibidem lindewall, 3 7/8 tunland á 2 lass,    7 3/4.
F. Engen som består af dye och små
   starr wall, 75 tunland á 2 lass,              150.
G. Noch en lijten engh af hård wall,
   12 tunland á 1 1/2 lass,                           18.
   Een udde uthi Såteren kallat Näset,
   kommer millangården till,               __________                        3.
                                                   lass      186 1/4.
   Af hwilka lass höö kommer
   på millangårdenns anpart,                                                        38 3/4.
                                                                            __________________
                                                                                    9 5/12.    41 3/4.
Humblegårdh till mellangardn1
200 stänger.
Godt muhlebeete sampt fångeskough
och wedebrandh, och tarfweligit
fische uthi siöen Såteren. Dess
åkerbruk ähr hwart annat åhr
i träde.


(Karttext:)
Skough och uth-mark.
Ene skough och stenigh mark.
Knecht stuger.
Graan backe.
Dye och starr wall.
Graan backe.
Leer jordh.
Groff starr och dye wall.
Leer jordh.
Backe.
Dye och små starr wall.
Lindha.
Huustompter.
Ene skough.
Leer blanda jord.
Swart mylla.
Swart mylla.
Linda.
Odugeligh backa.
Hård wall.
Ene skough.
Odugelig backe.
Ene skough.
Kiefwesta rååh egor på denne sijdan.
Graanskough och stenigh mark.
Små starr.
Graan backe.
Biörk och graan skough sampt stenigh mark.
Leer blandat jordh.
Linda.
Sotter lacus.

För 1688 års skattläggning, rewiderad in junii 1764 J.J. Sterner.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


__________________
1Fel för mellangården.