S3:38-9a(Beskrivning:)
Wahlnääs 3:ne heehla hemman, förmedladhe aff
lijka stoorleek till 1/2a. hafwer till een deehl sammanblandade
egor medh Yttereby som och består af 3:ne hemman och uthi 2:ne giärden
medh Boo, finnes icke något öhretahl uppå bemälte hemman,
för den skulldh man uthi ett åkergiärde, desse hemmans anpart
ifrån hwar andra uthsökt och der efter deras proportion i
alle egorne uthräknadt, nembligen af littera L. Wahlnäs haffwa
5 1/2 tunland, des schiften tecknade medh littera Q. Ytterby der-
emot 9 tunlandh, hwars schiften tecknade medh littera R.
Som således uppå Wahlnäs befunnit ähr till höö och uthsäde.

K. Wahlnäs huus och hemmans tompter som består                      Åker.  Eng.
   af 3:ne lijka hemman.                                                             tunland.  lass.
L. Af detta giärdet kallat nårra giärdet, ähr denne
   byes anpart af leerblandat jordh,               5 1/2 tunland.
   Samma åhr uthi giärdet B medh Boo.
   Hwillka byars proportion ähr att see aff
   description af Boo, som her nähr fölger,    2 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,                2 1/4.
   Samma åhret uthi giärdet C, som innehåller
   27 1/4 tunland medh Boo, af swart mylla
   och örigh jordh,                                      11 1/3.
   Ibidem lindewall, 13 tunland á 2 lass.                 10 5/6.
   Hwar af kommer till denne by,         ___________
                                                                19 1/3.
   Af hwillka kommer på 1 hemmans anpart,                               6 1/2.
          Andra åhrs uthsäden.
M. Södra giärdet af såugh och örig jordh, 16 7/8 tun
   medh Ytterby, hwar af blifwer denne bye
   anpart,                                                    6 1/4 tunland
   Ibidem lindewall, 2 3/4 tunland á 2 lass, af
   hwillka löper på denne by,                                  2 1/8.
   Samma åhr uthi giärdet D, öhr
   och sandhblandat jordh, 39 tunlandh.
   Hwar af till denne by,                             16 1/4.
   Lindewall, 11 tunland á 2 lass, 22 lass.
   Hwar af till denne by,                        ________ 9 1/6.
                                                                 22 1/2.
   Af hwillka kommer på 1 hemmans anpart,                            7 1/2.
                                                           ____________________________
                                               Transport.            24 3/8.       14.