S3:38-9b(Beskrivning:)
          Transporterat,                                            24 3/8.      14.

N. Engen medh Ytterby, som ähr aff sank
   och grof starr wall, 115 tunland á 3 lass.
   Hwar af tillkommer denne by,                          130 lass.
   Sammalunda uthi engen E medh Boo,
   af starr och sank wall, 106 lass, huar
   af tillkommer denne by,                                     44 lass.
O. Een engebrööth kallas Rudan, 4 7/8 tunland,
   af groof starr wall á 3 lass,                                14 1/2 lass.
                                                             _______________
                                                                         212 7/8 lass.
   Uthaf desse 212 7/8 lass höö kommer
   på 1 hemman uthi Wahlnäs by,                                                             71.
P. Ett widie kiärr i engen som dugeligh ähr att
   rödia.
   Humblegårdh till hwar gårdh i Wahlnäs by
   100 stänger.
   Widare denne byes lägenheeter, så ähr dhen
   af slät willkor, ingen skough, hwarken till
   wedebrandh eller gårdefångh. Ringa muhl-
   beete uthi ett kiärr medh omliggandhe
   byar. Åkerens fruchtbarheet kann
   beräknas till hwart 6:te korn. Åkerens
   bruk blifwer hwart annat åhr i träde.
                                                                                         _______________
                                                                       Summa.        14.           71.