S3:38-9c(Rubrik:)
Afsättningh uppå byarne Boo och Wahlnäs egor uthi Askers häradh och Mädlösza sochen, dess egors quantitet som
qualitet, finnes her hoos författat.


(Beskrivning:)
Boo 3:ne hemman heehla, förmedlade till hallfwa, aff lijka
stoorleek, hafwer sammanblandadt egor medh Wahlnääs, som och
består af 3:ne hemman och finnes uppå bemälte hemman icke
någet öhretahl, förthenskulldh man uthi ett åkergiärde, dess
hemmans anparter ifrån hwar andra uthsökt, och der effter
deras proportion i alle ägorne uthräknadt, nembligen af littera B.
Boo hafwa 3 1/2 tunland des schiften tecknade medh littera H. Huahlnäs
där emoth 2 1/2 tunland hwars schiften betecknade medh littera J. Som
således uppå hwartera i alla egor befunnit ähr till höö och
uthsedhe.

A. Boos huus och hemmans tompter som består af 3:ne lijka hemman.                                 Åker.  Eng.
B. Af detta giärdet kallas mellangiärdet, ähr denne byes anpart                                          tunland.  lass.
   af leerblandat jordh, 3 1/2 tunland, hwaraf blifwer ett hemmans andehl,                            1 1/6.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                                                3 lass.
C. Nårra giärdet, 27 1/4 tunland, hwaraf tillkommer denne by,  15 3/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 13 tunland á 2 lass,                                                 26 lass,
                                                                                            ________________
   Hwaraf blifwer 1 hemmans andeehl uthi,                                15 3/4.   29 lass.                  5 1/4.    5 1/3.
D. Södra giärdet andra åhrs uthsede, af öhr och sandhblandat
   jordh, 39 tunland, hwaraf tillkommer denne by,                      22 3/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 11 tunland á 2 lass,                                                 22.
                                                                                            _______________
   Hwaraf blifwer 1 hemmans andeehl,                                       22 3/4.  22.                         7 7/12.  4 1/3.
E. Engen består af små starr wall, 42 1/2 tunland á 2 1/2 lass, belöper
   106 1/4 lass, hwaraf kommer på denne by  62 lass, löper
   alltså på 1 hemman af denne bys hemman,                                                                                  20 2/3.
F. En een engebröt nys uprögdt till denne by, 10 tunlandh
   á 3 lass, giör 30 lass, löper alltså på 1 hemman,                                                                           10.
G. Ett wijdie kiärr i engen, som dugeligit ähr att rödia.                                                   _______________
                                                                                                                                          14.      40 1/3.
Humblegårdh till Boos by, 50 stenger på huar gårdh.
Widare denne byes lägenheeter, så ähr den af slätta
willkor. Ingen skough, hwarken till wedebrandh
eller gårdefångh. Ringa mulebeete uthi ett kiärr
medh omliggande byar. Åkerens fruchtbarheet
blifwer hwart 6:te korn. Åkerens bruk blifwer
hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Lindewall.
Uthmark.
Odugeligh steenbacka.
Backe.
Öhrigh jordh.
Eene backe.
Lindh.
Linde <wall>.
Mull och sandblandat jordh.
Swart mylla jordh.
Fää mark af kiärr.
Linde wall.
Backe.
Knecht stugu.
Linde wall.
Leerblandat jordh.
Backe.
Öhr jordh.
Backe.
Knecht stugu.
Leer blandat jordh.
Linda.
Fää mark af kiärr och sank mark.
Backe.
Linda.
Steen backe.
Linde wall.
Linde wall.
Linda.
Öhr och sandhblandat jordh.
Ytterby, 3 hemman.
Linda.
Linda.
Leer blandat jordh.
Öhr och sandblandat.
Steenbacke.
Sten backe.
Linda.
Linda.
Steenbacke.
Lind.
Såugh och öhrigh jordh.
Linda.
Fää lööth af sank och dye mark.
Såugh och öhrigh jordh.
Eenebacka.
Linda.
Sten backa.
Eeke backe.
Groof starr wall.
Eeke backe.
Små starr wall.
Eeke backe.
Ett orögt wijdie kiärr, hwillket kiärr ingen skildnat byarne emillan ähr.
Grof starr wall.
Eeeke skough.
Små starr wall.
Uhlstadh egor
Orögt widie kiärr, dugelligh att rödias.
Eke skough.
Små starr wall.
Groof starr wall.
Orögt widie kiärr.
Widie kiärr, dugeligh att rödia.
Groof starr wall.
Mädlösa präste-gårdz ruda.
Ytterbyes ruda.
W<ahl>näs ruda.
Börsshollms ruda.
Mädlösa prästegårdz ruda.
Groof starr wall.
Enge stycke.
Askersby egor på denna sijdan.
Mörby egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.