S3:40(Rubrik:)
Aboda i Skyllersta härad
och Swinewadh sochen, hemman 1,
förmedlat ill 1/2  under Bystadh
herregårdh.


(Beskrivning:)
A. Byesens huustompt.
B. Upgiordh åker uthi wästra giärdet af mull och
   sandblandat jordh,                             3 tunland.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 1 lass,                                         2 1/4.
C. Samma åhr en åkerlycka af
   sandblandat jordh,                             1 tunland.
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland á 1 lass,                                               1/2.
D. Andra åhret upgiord åker aff,                                          4.
   mull och sandblandat jordh,                                              3 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 1 lass,                                          1 1/8.
E. Söderengen består af hårdwall, 5 1/4 tunland á 1 1/2 lass,              8.
F. Nårrengen sammal 6 tunland á 2 lass,                                         12.
G. Een grääshage för kallfwar.                                 __________________
H. 2:ne beeteshagar af steen och liung mark.                       7 3/8.     23 1/6.

Humblegårdh 100 stenger. Godt muhlebeete,
fångskough och wedebrandh på Ånnebo egor.
Detta hemmans åkerbruk ähr hwart annat
åhr i träde. Åkerens fruchtbarheet
kan beräknas till hwart 5:te korn.


(Karttext:)
Åndebo engh.
Hårdh wall.
Steen och liung mark.
Granbacke.
Granbacke.
Hårdh wall.
Sandblandat jord.
Odugeligh backe.
Linda.
Mull och sandblandat jordh.
Odugelig backe.
Linda.
Mull och sandblandat jordh.
Enebacke och stenugh mark.
Steen och liung mark.
Hårdh wall.
Mull jordh.
Gran och biörk skough.
Engh.
Granbacke.
Ånneboda uthmark.
Tårpz egor pa1 denne sijdan.
Hård wall.
Gillbergia bys uthmark.


(Under skalan:)
Schala ulnarnum.


______________
1Fel för på.