S3:42-3(Beskrivning:)
Östermåsa i Askers häradh och sochen
2 heehla hemman, hwillket den nårra gården
förmedlat till 3/4, och den södra gården förmedlat
till 1/2 hemman, dess egor som föllgier.

          Nårra gården 3/4 hemman.                                          Åker.  Engh.
A. Byesens huusstompter.                                                   tunland.  lass.
B. Upgiord åker uthi södra giärdet af leen jordh, någet
   steenblandat, af hwillken jordh begges hemman ähre
   lijka intresserade uthi 4 1/4 tunland,                                   2 1/8.
C. Uthi samma giärde een åker brööth af, 3 tunland,
   uthi hwillken nårra gården allenast äger 1/3 deehl,               1.
   Ibidem lindewall, 5 tunland á 2 lass,                                                5.
D. Andra åhrs uthsede uthi nårra giärdet, af leen
   och steenblandat jordh, af hwillken jordh begges
   hemman ähre lijka intresserade uthi, 6 1/2 tunland,              3 1/4.
E. Uthi samma giärde een åker brööth af 1 1/2 tunland,
   uthi hwillken nårre gården allenast äger 1/3 dehl,                    1/2.
   Ibidem lindewall, 8 1/4 tunland á 1 1/2 lass, kommer
   till nårre gården hallfparten, som belöper,                                        6.
F. Nårra gårdens eenskyllte engh, af små starr
   och röö dye wall, 18 tunland á 1 lass,                                           18.
G. Een engehaga till nårra gården, af fnugg och
   hårdh wall, 3 1/2 tunland á 1 lass,                                                   3 1/2.
H. Een beckes haga till nårra gården.                             ________________
                                                                                            6 7/8.  32 1/2.
           Södra gården, 1/2 hemman.
B. Upgiordh åker uthi södra giärdet, af leen och
   steenblandat jordh, af huilken denne södra som
   nårra gårderna begge en hallfpart uthi 4 1/4 tunland
   intresserade ähre, som löper,                                              2 1/8.
C. Uthi samma giärde een åkerbröth af 3 tunland, der
   uthaf kommer södra gården att äga 2 dehlar,                      2.
D. Andra åhrs uthsede uthi nårra giärdet
   af leen och steenblandat jordh, af hwillken jordh
   begges hemmanen ähre lijka intresserade uthi,
   6 1/2 tunlandh giör,                                                             3 1/4.
E. Uthi samma giärde een åkerbrööth af 1 1/2 tunland
   uthi huillken södra gården äger 2 deehlar uthi,                     1.
   Ibidem lindewall, 8 1/4 tunland á 1 1/2 lass, des hallfpart,                 6.
F. Södra gårdens enskyllta engh, af små starr och
   röö dye wall, 11 1/2 tunland á 1 lass,                                            11 1/2.
G. Een enge hage till södra gården aff fnugg
   och hårdh wall, 3 1/2 tunlandh á 1 lass,                                            3 1/2.
H. Ibidem nys upbruten åker af leen jordh,                              1/2.
   Een engehaga medh mycken skough, till                                          4.
J. Een beeteshaga till södra gården.                                   ______________
                                                                                           8 7/8.    30.
Humblegårdh till södra gården 200 stenger.
Gådt muhlebeete sampt fång skough och wede-
brandh. Lijtet fische uthi Himmers siöen
som ähr een lijten tiärn. Des åkerbruk
ähr hwart annat åhr i träde.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 4:de korn.


Wid rewideringen är befunnit södra gården innehafva enligit chartan årlig,
5 tunland 23 k, 34 3/16 lass.

För skattläggning, rewiderad in junii 1764 af J. J. Sterner.


(Karttext:)
Himmers siöen.
Ung biörk skough.
Ung biörk skough och tranbärs måse.
Fnugg wall.
Fnugg wall.
Leen jordh.
Leen jordh.
Linda wall.
Små starr och röö dye wall.
Leen jordh.
Leen jordh.
Backe.
Himmers egor.
Beeteshage till nårra gården.
Linde wall.
Huustompter.
Skough och uthmark.
Leen jordh.
Linda.
Röö dye wall.
Linda.
Enebacka.
Bråntorpz egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.