S3:44(Beskrivning:)
Labberöötorp uthi Askers
härad och sochn, 1 hemman men
förmedlat till 1/4.

A. Huustompten.                                                                 Aker1.  Eng.
B. Upgiord åker uthi nårra giärdet,
   af mull och sambblandat2 jordh,                                        2 1/2.
   Obidem lindewall,                                                                         2.
C. Andra åhret, upgiord åker
   uthi södra giärdet, af mull
   och sandblandat jordh,                                                     2 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                    5.
D. Samma åhr nys opbruten åker
   uthi en haga,                                                                       3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/4 tunland á 2 lass,                                        2 1/2.
E. Nårr engen, består af fnugg
   och hårdhwall, 12 tunland á 1 1/2 lass,                                        18.
F. Een beetees haga, af sank
   mark. Humblegårdh
   af 60 stenger. Godt
   muhlebeete sampt fånge-
   skough och wedebrandh.
   Åkerens fruchtbarheet kan
   beräknas till hwart 5:te korn,
   och åkerbruk ähr hwart
   annat åhr i träde.                                                        __________________
                                                                                           5 3/4.   27 1/2.


(Karttext:)
Såns egor.
Gran backe.
Gran backe.
Fnugg wall.
Steenbacka.
Hårdh wall.
Graan backa.
Lindh.
Lindh.
Backe.
Tompt.
Kållgård.
Kallfhage.
Lindh.
Lindh, odugeligh.
Mull och sandblandat jordh.
Skough och uth mark.
Skough och uth mark.
Beetes haga.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


___________________
1Fel för åker.
2Fel för sandblandat.