S3:46(Beskrivning:)
Wahlsta 5 heehla hemman uthi Askers häradh och sochen.
Af hwillka den södra gården ähr förmedlat till 1/4. Men finnes uppå
desse hemman icke någet wist öhretahl, uthan uthi däras häfdor och
åkerskiftenn således, nembligen.

           Nårra gården,                 29 allnar.
           Näst nårra gården,          28.
           Erich Pederssons gårdh,  20.
           Näst södra gården,         30.
           Södra gården förmedlat, 10.
                                          __________117 alnar.


                                                                                                                          Åker.  Eng.
Littera A. Byessens husetompter.                                                                    tunland.  lass.
B. Upgiordh åker uthi södra giärdet af mull och swart mylla jordh, nembligen
   tunnelandh,                                                                  18 1/8.
   Ibidem lindewall, 4 1/2 tunland á 2 lass,                                        9 lass.
C. Sättra giärdet samma åhr, swartmylla jordh,                  9 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 7/8 tunland á 2 lass,                                        3 3/4.
D. Samma åhr ett giärde af leerblandat jordh,                  21 1/2.
E. Hammaren samma åhr af öhre jordh,                            3 1/3.
   Ibidem lindewall, 3/4 tunland á 2 lass,                     ___________1 1/2.
                                                                                      42 1/2.
   Hwar af blifwer södra gårdenns andeehl,                                                    3 1/2.
F. Andra åhretz uthsede, af öhr och sandblandat jordh,    13 tunland,
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                        3 1/2.
G. Ett giärde samma åhr af leerblandat jordh,                   15 3/4.
   Ibidem lindewall, 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                      1 1/8.
H. Rämmesta giärdet af öhr jordh och leer jordh,              17.
   Ibidem lindewall, 19 tunland á 2 lass,                 ____________38.
                                                                                       45 3/4.
   Hwar af blifwer södra gårdens andeehl,                                                    3 3/4.
J. Södra engen består af små starr wall, 29 1/2 tunland á 2 lass,      59.
K. Öster engen består af små starr wall, 41 1/4 lass1 á 2 lass,         82 1/2.
L. Nårr engen wedh landzwägen, består af grof starr wall,
   47 tunland á 3 lass,                                                                  141.
   En engehaga till södra gården allena,                                    ____________              3.
   Hwar af blifwer södra gårdens andeehl,                      lass        339 3/8.                    29.

Godt muhlebeete sampt fångeskough och wedebrandh. Item småt
grantimber. Åkereens fruchtbarheet kan beräknas till
hwart 6:te korn. Denne byes åkerbruk ähr
hwart annat åhr i träde.                                                                             _____________
                                                                                                                   7 1/4.     32.


(Högra hörnet:)
Reviderad in september 1730 och
uträknad efter den
nya ordinarie åker scale< >
och sådan proportio< >
emot scalen på chart< >
som 6 till 5.

____________
1Fel för tunland.