S3:47a(Beskrivning:)
Observationer öfwer lantmätaren Gabiel To-
rings författade charta åhr 1689 på Wahlsta
by i Närcke, Askers härad och sochn, nembligen.

Littera.                                                    Efter char-.  Efter ob-.            Anmärckningar.           
                                                          te beskrifning.  serverat.       
               Wahlsta.                                    tl1.    cppl2.     tl1.   cppl2

B. Mull och swartmylla jord,                     8.     4.           8.      8.     Detta åhrs utsäde är i
   Lindwall ibidem á 2 lass tunlandet,        4.    16.          4.     27.    beskrifningen fördelt på södre
C. Swartmylla jord,                                  9.    16.          9.     17.    gården till 3 1/2 tunland som
   Lindwall ibidem á 2 lass tunlandet,         1.    28.          2.    19.    icke är rätt räknat
D. Lerblandat jord,                                 21.    16.        22.    27.    utan bör wara 3 tl1, 30 cpl2,
E. Öhrjord,                                              3.     10 2/3.     3.      8.    men kan giöra intet
   Lindwall á 2 lass tunlandet ibidem,                24.                 25.   till saken, när beskrifningen kom-
F. Öhr och sandblandad jord,                13.                  13.      5.   mer at ändras efter
   Ibidem lindwall á 2 lass tunlandet,         1.     24.          1.     29.  observation.
G. Lerblandat jord,                                15.     24.        16.     19.
   Ibidem lindwall á 1 1/2 lass tunlandet,            24.                  27.   Lijkaledes är med
H. Öhrjord och lerjord,                           17.                  18.    14.   denna åhrwägen
   Ibidem lindwall á 2 lass,                       19.                  20.      8.   beskaffat, ty detta
J. Söder ängen starrwall                                                                  bör hafwa 3 tl1, 29 cpp2,
   á 2 lass,                                               29.    16.         30.    23.   efter uträkning af
K. Små starrwall á 2 lass,                       41.      8.         42.            dhe utförde 45 3/4 tl1.
L. Grof starrwall á 3 lass,                        47.                  54.    27.


________________
1tunland.
2cappland.