S3:49(Beskrivning:)
Winnella uthi Skyllersta härad och sochn,
består af tree 3/4 hemman skatte och 1 hehlt frällsse, hwilket
frällsehemman ähr förmedlat till 1/2. Under samma frällssegårdh
berättas wara en uthjordh till Myröö herregårdh, öfwer hwilka
hemman icke finnes någet wist öhretahl, uthan uthi deras
häfder och åker skifften som innehålla, nembligen.

A. byesens huusetompter.                                                              Åker.  Engh.
B. Östra giärdet opgiordh åker af mull, ör och sandh-                            tunland.  lass.
   blandat jordh,                                                            26 1/2 tunland.
   Ibidem lindewall, 7 1/2 tunland á 2 lass,                                15 lass.
C. Samma åhr ett giärde af leer jordh,                           14 3/4.
   Ibidem lindewall, 3 1/3 tunland á 2 lass,                                  6 1/2.
                                                                                ________
   Hwar af kommer frällssegården till,                             41 1/4.                  9 3/4.
D. Andra åhretz uthsede af mull och sandblandat jordh, 18 1/4.
   Ibidem lindewall, 11 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                17 1/4.
E. Samma åhr ett giärde af mull och stenig jordh, 11 7/8.
                                                                              _________
   Hwar af blifwer frällssegårdens andeehl,                     30 1/8.                7 1/8.
F. Söderengen består af mycket eekeskoug och hårdh
   wall, 44 7/8 tunland á 1 lass,                                                  44 7/8.
G. Öster engen består af hårdh wall, 15 1/4 tunland á 1 1/2 lass, 22 3/4.
H. Nårrengen består af små starr wall, 12 1/2 tunland á 2 lass,  25.
J. Een engehaga uthi östra engen till frällssegården
   af hårdhwall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass                                                                3 3/4.
                                                                                        _________
   Hwar af kommer på frellssegården,                                 lass 131 3/8.               31.

Humblegårdh 300 stenger. Gådt muhlebeete,
sampt fångeskough och wedebrandh medh timberskoug.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till huart 6:te korn.
Åkerbruket blifwer hwart annat åhr i träde.                                          _____________
                                                                                                              16 7/8.   34 3/4.
                          Byesens ahlnetahl.
               af förnämbste hufwudh skifften i åkern.
3/4. Nårra garden1,        29.
3/4. Näst nårra gården,   29.
1. Frällsegarden1,          27.
3/4. Södra gården,         29.
                             __________
                                   114 alnar.


(Karttext:)
Åhrla engh.
Små starr wall.
Fall.
Linda
Linda.
Leer jord.
Steenbacka.
Fall.
Leer jordh.
Mull och sandblandat.
Linda.
Fall.
Mull och sand-blandat.
Linde wall.
Linda.
Huus tompter.
Ahle skough.
Linda.
Linde wall.
Mull och sandblandat.
Linda.
Mull och sandblandat jordh.
Mull och stenig jordh.
Hårdh wall.
Linda.
Enge hage.
Gräshagar till byen.
Skruke egor på denne sijdann.
Uthmark.
Hårdwall medh mycken eekeskough.
Duärsta egor på denna sijdan.
Knechte stugu.
Skough och uthmark.

                                                                           Årliga utsädet.     Hö.
Wid rewideringen befants norrgården innehafwa 10 tunland 7 kl, 30 3/4 lasz.
Äfwen så näst norra och södra gårdarne,
samt frällsegården,                                               9:  16 1/2:   33 1/8.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_____________________
1Fel för gården.