S3:50-1(Beskrivning:)
Torstad uthi Skyllersta härad
och Eekeby sochn, 3:ne heehla hemman, hwar af den
Södersta gården 1 hehlt, ähr förmedlat
till 1/2. Uppå hwillka hemman icke
något wist öretahl ähr, uthan finnes
uthi deras häfdor och åkerskiften som innehålla.
                 Nembligen.
1. Nårra gårdenn,                       50 alnar.
1. Millangården,                          50.
1. Södragården förmedlat till 1/2,  27.
                                              ________127 alnar.


A. Byesens huusetompter.                                                             Åker.  Eng.
B. Upgiordh åker uthi nårra gierdet af leer jordh, 38 tunland,     tunland.  lass.
   hwar af blifwer södra gårdens andeehl,                                   8 1/12.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 1 lass,                   1 1/4 lass.
C. Andra åhret upgiord åker uthi södra
   giärdet af grund leer jordh, 39 tunland.
   Hwar af blifuer södra gårdens andehl,                                      8 1/3.
   Ibidem lindewall, 5 tunland á 1 1/2 lass,                    7 1/2 lass.
D. Wästra engen består af tufwigh och hårdh
   wall, 22 1/2 tunland á 2 lass,                                    45.
E. Een lijten engh nårr om landzwägen, aff
   skarp hårdhwall, 2 1/2 tunland á 1 lass,                      2 1/2.
                                                                      ____________
   Hwar af kommer södra gården till,                           56 1/4.                   12.
                                                                                            _____________
                                                                                                 16 5/12.  12.
Humblegårdh 50 stenger. Knapt muhlebete
sampt fångskough och wedebrandh knapt.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till huart 6:te korn.
Åkerbruket blifuer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Wallby åkergiärde.
Wallby egor på denne sijdan.
Een engeteegh till präste-gården.
Eene backe.
Leer jordh.
Skarp hårdh wall.
Tufwigh och hårdh wall.
Leer jordh.
Backe.
Linde wall.
Lindh.
Näfwesta engh.
Linde wall.
Leer jordh.
Leer jordh.
Grundh leer jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Biörka åker giärden.
Linde wall.
Lindh.
Tompter.
Grundh leer jordh.
Grundh leer jordh.
Skough och uthmark.
Steen backa.
Grundh leer jordh.
Åby åker giärden på denne sijdann.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.