S3:52(Beskrivning:)
Qwinersta uthi Askers härad
och sochen, 2 heehla och 1/2 hemman, af hwillka den
millersta gården förmedlat till 1/4. Uppå hwillka
hemman icke någet wist öhrtahl finnes, uthan uthi
deras häfdor och åkerskifften innehålla.  Nembligen.
1. Nårra gården,                          48.
1. Millangården förmedlat till 1/4,  27.
1/2. Södragårdenn,                       40.
                                           _________ 115 alnar.

A. Byesenns husatompter.                                                       Åker.  Eng.
B. Upgiord åker i wästra giärdet af mull och                         tunland.  lass.
   leerblandat jordh, 25 tunland hwar aff
   blifwer millangårdens andeehl,                                            5 7/8.
   Ibidem lindewall, 3 7/8 tunland á 2 lass,            7 3/4 lass.
C. Andra åhrs uthsede uthi östra giärdet
   af mull och leers jordh, 18 tunland,
   hwaraf blifwer millangårdens andeehl,                                 4 1/4.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 2 lass,                 2.
D. Enghen består aff grof starr wall,
   31 1/4 tunland á 3 lass,                                   93 3/4.
                                                          _____________
   Af hwillka 103 1/2 lass höö kommer             103 1/2.
   På millangardens1 andeehl,                                                            24 1/2.

Humblegårdh 100 stenger. Knapt
muhlebeete sampt fångeskough och wede-
brandh på allmenningen. Åkerens
fruchtbarheet kan beräknas till hwart 6:te korn.
Åkerens bruk ähr hwart annat åhr i träde.                         _______________
                                                                                           10 1/8.  24 1/2.


(Karttext:)
Östra Quismar lacus.
Grooff starrwall.
Backe.
Linda.
Lindha.
Leer blandat jordh.
Leer jordh.
Hammars egor på denna sijdan.
Mull jordh.
Linde wall.
Linda.
Leer jordh.
Mull jordh.
Linda.
Wärsta åkergiärdenn.
Graan backa.
Uthmark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för millangårdens.