S3:53(Beskrivning:)
Bännegiärdet 1 hemman,  Skyllerstad häradh
och Swinewadh sochen, förmedlat till 1/2 hemman.

A. Huustompten.                                                                  Åker.  Eng.
B. Nårra giärdet, upgiordh åker af                                     tunland.  lass.
   såugh och sandblandat jordh,                                           3 1/8.
C. Andra åhret, upgiord åker uthi södra giärdet
   af öhr och sandhblandat jordh,                                         3.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                                               4.
D. Söderengen består af hårdh wall, 6 1/4 tunland á 2 lass,               12 1/2.
E. Österengen består af små starr wall, 5 3/4
   tunnelandh á 2 lass,                                                                       11 1/2.
F. Een tompt för kallfwar.
G. Een beeteshaga af stenigh och liungmark
   Een uthteegh på Bängzbo egor, till                                                   3.
                                                                                       _______________
                                                                                            6 1/8.    31.
Humblegårdh 200 stenger. Gådt
muhlebeete, sampt fångh skough och
wedebrandh medh omliggande hemman.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 5:te korn. Åkerbruket
ähr hwart annat åhr i träde.

Rewiderad och befunnit til innehåll.
                                                                   tunland.  kl.
Littera B. åker.                                               4.        11.
           C.                                                        3.        26.
                                            8 tunland 5 kl.___________
Lind dito,                                                        3 tunland.         3.
D.  äng,                                                          7.                     14.
E.                                                                   7.        26.        15 5/8.
                                                                                                3.
                                                                                         _________
                                                                                              35 5/8.
                                                                    J. J. Sterner.


(Karttext:)
Nyboda egor.
Ene backa.
Mull såugh och sandh blandat jordh.
Odugeligh backa och stenigh mark.
Tompt.
Linda.
Kallff hage.
Linda.
Små starr wall.
Torpa engh på denna sijdan.
Öhr och sandblandat jordh.
Backe.
Odugeligh backa.
Linda.
Små starr wall.
Biörke skough och stenigh mark.
Beetes haga aff stenigh och liungh mark.
Fall.
Knackerudh engh.
Små starr wall.
Hårdh wall.
Knackerudz engh.
Knackerudh åkergiärde.
Bängtzboda egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.