S3:54(Beskrivning:)
Lagmansbacka 1 heehlt hemman, Skyllerstadh
heradh och Swinewadh sochen. Förmedlat till 1/4 hemman
afgiärdaby på Swinewadz egor.

Littera A. Huustompten.                                                           Åker.  Eng.
B. Upgiordh åker uthi östra giärdet af öhr
   och sandhblandat jordh,                                                          2
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 1 lass,                                              2 1/4.
C. Upgiord åker andra åhret af dito jordmån,                             2.
   Ibidem lindewall, 4 3/4 tunland á 1 lass,                                              4 3/4.
D. Engen består af små starr wall, 3 1/4 tunland á 1 1/2,                         4 7/8.
E. Een engehaga af hårdh wall, 1 1/4 tunland á 2 lass,                            2 1/2.
F. Een lijten grääshaga af hårdh wall,
   3/4 tunland á 1 lass,                                                                              3/4.
G. Een utheng på Österqwarns egor, aff
   små starrwall, 6 1/4 tunland á 2 lass,                                                  12 1/2.
                                                                                         _______________
                                                                                                  4.      27 5/8.
Humblegårdh 100 stenger. Godt
muhlebeete sampt fångskough och
wedebrandh på Swinewadz by egor.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart
5:te korn. Sammaledes ligger åkeren
hwart annat åhr uthi träde.


(Karttext:)
Swinewadhzby egor på denne sijdan.
Öhr och sandblannat jordh.
Öhr och sandblandat jord.
Lindewall medh steen rösen.
Lindewall.
Små starr wall.
Sandblandat jordh.
Öhr och sandblandat jordh.
Linda.
Kårpotorpz egor.
Hårdh wall.
Hårdh wall.
Qwarn.
Mellan Quarnans egor.
Små starr wall.
Swinewadz byh egor på denne sijdan.
Små star wall.
Öster Quarnas engh på denne sijdan.
Norrbergz egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.