S3:55(Beskrivning:)
Breebohl 1 heehlt hemman i Skyllerstad
heradh och Swinewadz sochen, förmedlat till 1/2.
                                                                                                   Åker.  Eng.
A. Bygningstompten.                                                                tunland.   lass.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet af lerblandat jordh.              2 1/4.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                               3 1/2.
C. Andra åhret upgiord åker uthi östra giärdet               
   af leerblandat jordh,                                                                2 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                                               4 1/2.
D. Nårrengen består af fnugg och hårdh wall
   3 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                                     4 3/4.
E. Wästerengen består af fnug och hårdh wall
   2 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                                     3 1/8.
   Ibidem uthi samma engh ähr sankare wall, aff
   små starr wall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                                                   3.
                                                                                          _______________
Humblegardh1 100 stenger. Muhlebeete,                                  4 1/2.    18 7/8.
fångskough och wedebrandh medh omliggande
hemman.  Åkerens fruchtbarheet
kan brukas till hwart 5:te korn.
Åkerens bruk blifuer hwart annat
åhr i träde.


(Karttext:)
Laate egor på denne sijdan.
Graan backar.
Små starr wall.
Aff fnugg och hårdh wall.
Fall.
Fnugg och hårdh wall.
Leerblandat jordh.
Graan backe.
Fall.
Bäckz egor på denne sijdan.
Linde wall.
Leerblandat jordh.
Lindh.
Fnugg och hårdhwall.
Linde wall.
Gran och stenigh mark.
Graan backe.
Grijsbacka egor.
Åå egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.__________________
1Fel för humblegårdh.