S3:56(Beskrivning:)
Boskulla 1 heehlt hemman i Skyllersta häradh
och Swinewadh sochen, förmedlat till 1/2 hemman.

                                                                                                Åker.  Engh.
A. Huustomptenn.                                                                   tunner.  lass.
B. Upgiordh åker i wästra giärdet af öhr och sandblandat jord,  2 1/8.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                          5 1/4.
C. Samma ähr ett giärde af lerblandat jordh,                               1 1/8.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland a 2 lass,                                               4 1/2.
D. Andra åhrs uthsede uthi södra giärdet, af leerblandat,             2 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland á 1 lass,
E. Ett giärde samma åhr af mull och leerblandat
   jordh,                                                                                        7/8.
F. Engen består af små starrwall, 14 7/8 tunland á 2 lass,                        29 3/4.
G. Een beeteshaga för kallfwar.                                            _______________
                                                                                                 6 7/8.    42.

Humblegårdh 100 stenger. Godt mulebeete
sampt fongeskough och wedebrandh. Item
fische uthi Afwern. Åkerens furchtbarheet
kan beräknas till hwart 5:te korn. Åkerens
bruk blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Boskulla egor.
Leerblandat jordh.
Lindewall.
Af öhr och sand-blandat jordh.
Linde wall.
Gåhle egor.
Leerblandat jordh.
Mull och leerblandat jord.
Linda.
Odugeligh backa.
Linda.
Odugeligh enebacka.
Lindh.
Små starr wall.
Backe.
Leerblandat jordh.
Linda.
Boskulla egor.
Backe.
Måse medh små biörke skough.
Backe.
Afuern lacus.
Hällsnäs egor på denen sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.