S3:57(Beskrivning:)
Grisbacka uthi Skyllerstad härad
och Swinewadh sochen, hemman 1/2. Afhyst och inlagt
under Iboholm.

                                                                                          Aker1.  Eng.
A. Huustompten.                                                              tunland.  lass.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet aff
   swart mylla giordh,                                                            4.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                        3 1/2.
C. Andra åhret åpgiord åker i östra giärdet
   af swartmylla jordh,                                                         3 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 2 lass,                                              6.
D. Engen som består af hårdh wall,
   6 1/2 tunland á 1 lass,                                                                   6 1/2.
E. Wästerengen, 4 1/2 tunland hårdwall á 1 lass,                              4 1/2.
F. Nårrengen af små starrwall, 3 1/8 tunland,                                   6 1/4.
G. Een uthengh på Siöös och Iboholms
   egor af små starr wall, af
   hwillken hallfdeehlen detta hemmanet
   tillkommer, 3 1/2 tunland á 2 lass,                                                  7.
H. Een beeteshaga eller kallfhaga,                              __________________
                                                                                         7 1/2.    33.
Muhlebete, fångh skough, wedebrandh
sampt timberskough finnes wara
godt. Åkerens fruchtbarheet
kan beräknas till hwart 6:te korn.
Åkerens bruk blifwer
hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Brebordz egor.
Små starr wall.
Lindewall till kallfbeete.
Een backa, odugelig.
Nygårdz egor.
Skough och odugeligh mark aff små graan och tallskough.
Linda.
Swart mylla jordh.
Linda.
Linda.
Swart mylla jordh.
Biörk skough.
Hårdhwall.
Hårdh wall.
Backa.
Iboholms egor på denne sijdan.
Bäckz egor.
Een beteshaga.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.
_________________
1Fel för åker.