S3:58-9(Beskrivning:)
Affsättningh af Kalkebohl och Stenkulla
uthi Skyllersta heradh och Swinewadh sochen belegne, höghwellborne
herr Claes Fleminghz förmedlingz hemman.

        Kalkebohl 1 hemman, förmedlat till 1/2.                           Åker.  Engh.
A. Huustompten.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet af mull och lerblandat
   jordh,                                                                                  3
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland á 2 lass,                                               1.
C. Andra åhretz uthsede, uthi östra giärdet af mull
   och leerblandat jordh,                                                           3 3/4.
D. Stoorengen består af såmpt måsigh och små starr-
   wall, 12 5/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                       19.
E. Österengen små starrwall, 4 1/2 tunland á 2 lass,                               9.
F. Wästerengen, små starr wall, 10 tunland á 1 1/2 lass,                      15.
G. Een beeteshaga af stenigh och oländigh mark.             _______________
                                                                                               6 3/4.  44.
Humblegårdh 60 stenger. Godt muhlebete, sampt
fångeskough och wedebrandh. Åkerens frucht-
barheet kan beräknas till hwart 5:te korn

       Steenkulla 1 hemman, förmedlat till 1/2.
H. Huustompten.
J. Upgiord åker uthi wästra giärdet af leen jordh,                    2 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 7/8 tunland á 2 lass,                                           3 3/4.
K. Andra åhret i östra giärdet, leen jordh,                               2 7/8.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland á 2 lass,                                           5.
L. Österengen består af hårdhwall, 3 tunland á 1 lass,                         1.
M. Wästerengen hårdhwall, 10 tunland á 2 lass,         20.
   Noch i samma engh, nyligen opbruten
   engh, 5 1/4 tunland á 1 lass,                                       5 1/4.
                                                                         _________              25 1/4.
N. Norrengen består aff små starr wall,           
   3 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                                   5 3/4.
O. Een hästhage af stenigh mark och ungh                           ______________
   biörk skough.                                                                      5 5/8.   42 3/4.

Godt muhlebeete sampt fånge skough och
wedebrandh och smått graantimber.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 5:te korn.
Desse hemmans åkerbruk ähro hwart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Steenkulla Torpz egor.
Fall.
Graan skough.
Små starr wall.
Fall.
Skough och Uthmark.
Granbacka aff stenigh mark.
Gran skough.
Hästhaga aff stenigh mark och ung biörk skough.
Måsigh och små starr wall.
Sten backa.
Steen backa.
Steen backa medh små graan skough.
Ahl skough.
Enebacka, odugeligh.
Baka.
Uthmark.
Linda.
Leen jordh.
Hårdh wall.
Bake.
Beetes haga aff stenigh mark.
Små starr wall.
Mull och leerblandat jordh.
Biörke skough.
Leen jordh.
Steen backa.
Backa.
Skough och uthmark.
Mull och leerblandat jordh.
Odugelig steen backa.
Linda.
Små starr wall.
Fall backa.
Gran backa.
Upbruten engh.
Hårdh wall.
Fall backa.
Gran backa.
Odugelig linda.
Graan backa.
Granskough och stenigh mark.
Humblebools egor på denne sijdan.
Kåhltorpz egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.