S3:60-1b(Beskrivning:)
Booskulla uthi Skyllersta häradh,
3:ne heehla hemman, men förmedlade till hallfwa,
uppå hwillka intet öhretaahl finnes, uthan allenast
den åhtskillnadt hemmanen emillan ähr, finnes
uthi deras häfdor och åker schifften, som således
befundne ähre. Nembligen
    Nårra gården,            47.
    Millan gården,            47.
    Södra gården,            59.
                          __________153 alnar.


   Nårra och millan gårdarnas andeehl                                     Åker.  Engh.
   beräknas her allenast såsom för 1, emedan dhe komma
   under lijka consederation i ahlntaahlet.

A. Huusens huustompter.
B. Upgiordh åker uthi wästra giärdet af leerblandat
   jordh, 9 tunland hwar af kommer på norra
   eller millangårdens andeehl,                                                  2 1/3.
   Ibidem lindewall, 6 3/4 á 1 1/2 lass,                       10 1/8 lass.
C. Upgiord åker andra åhres uthsede i södra
   leerblandat jordh,                                        8 tunland.
D. Samma åhret ett giärde af leerblandat jord, 1 7/8.
                                                                _______
                                                                     9 7/8 tunland.
   Hwar af blifuer nårra eller millan gårdens andehl,       2 5/6.
   Ibidem lindewall, 3 2/4 tunland á 1 1/2 lass,  4 7/8 lass.
E. Een engh som består af små starrwall,
   19 tunland á 2 lass,                                   38 lass.
F. Wäster engen, består af små starr wall,
   4 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                              6 3/4.
                                                               ________
                                                          lass     59 3/4.
   Uthaf desse 59 3/4 lass höö kommer på nårra
   eller millangårdens andeehl,                                                              18 1/4.
G. Een beteshaga till byen.                                                 _______________
                                                                                               5 1/6.   18 1/4.
               Södra gårdens andeehl.
B. Upgiordh åker uthi wästra giärdet af leerblandat
   jordh, 9 tunland, hwar af kommer på södra gården,              3 1/2.
   Ibidem lindewall, 6 3/4 tunland á 1 1/2 lass,            10 1/8 lass.
C. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet,
   opgiord åker af leerblandat jordh,                 8 tunland.
D. Samma åhr ett giärde af dito jordmån,         1 7/8.
                                                              ___________
                                                         tunland  9 7/8.
   Hwar af kommer på södra gardens1 andehl,                          3 3/4.
   Ibidem lindewall, 3 1/4 tunland á 1 1/2 lass,              4 7/8 lass.
E. Een engh som består af små starr wall,
   19 tunland á 2 lass,                                              38 lass.
F. Wester engen består af små starr wall
   4 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                         6 3/4.
G. Een beteshaga till byen.                           _____________
   Uthaf desse 59 3/4 lass höö kommer             lass   59 3/4.
   kommer på södra gårdens andeehl,                                                     23.
   Södra gården hafwer engeteegar åp wedh siöen
   Lyren till,                                                                                              4.

Humblegårdh 100 stenger. Godt muhlebeete sampt
fånge skough och wedebrandh och medell-
måttigt fische i Afwern medh nättiaiande om
wåhren. Åkerens fruchtbarheet kan
beräknas till hwart 6:te korn. Åkerens
bruk blifwer hwart annat åhr i träde.                                         ____________
                                                                                                7 1/4.     27.

______________
1Fel för gårdens.