S3:62(Beskrivning:)
Dyrebohl  uthi Skyllersta häradh
och Swinewadz sochen, 2:ne heehla
hemman men förmedlade till
2:ne hallfwa, af lijka stoorleek.

A. Byesens husetompter.                                         Åker.  Eng.
B. Upgiordh åker i nårra giärdet                           tunland.  lass.
   af leer jordh, 4 1/4 tunland, huar
   af blifuer 1 hemmans andehl,                                2 1/8.
   Ibidem lindewall, 5 1/2 tunland á 2 lass,  11.
C. Andra åhrs uthsede uthi
   södra giärdet, leer jordh,
   6 3/4 tunland, kommer på ett hemman,                 3 3/8.
D. Söder engen består aff
   små starrwall, 17 tunland á 2,                34.
                                                           _______
                                                      lass    45.
   Kommer på 1 hemman,                                                  22 1/2.
E. Wästra gårdens eenskyllta engh
   af små starr wall, 5 1/2 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                       8 1/4.
F. Östra gårdens enskyllta engh,
   hårdwall, 4 1/8 tunland á 1 lass,                                         4 1/8.
                                                                             _______________
                                                                              5 1/2.    34 7/8.
Godt muhlebeete sampt fånge skough
och wedebrandh och tall timber. Item
tämmeligit godt fische i Afweren.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
huart 5:te korn. Åkerbruket
blifwer huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Skough och uthmark på denne sijdan.
Små starr wall.
Skough och stenigh mark.
Graan backe.
Engh.
Granskough och stenigh mark.
Baka.
Backe.
Lindewall.
Steen backa medh små eene skough.
Leer jordh.
Backa.
Linda.
Graan backa.
Leer jordh.
Lindh.
Leer jordh.
Odugelligh backa.
Leer jordh.
Eene backa.
Bake.
Baka.
Backa.
Eene backa.
Boskulla egor på denne sijdan.
Aff små starr wall.
Listorpz egor på denne sijdan.
Graan backe.
Backe.
Afveren lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.