S3:63(Beskrivning:)
Siöö 1/2 hemman uthi Skyllersta
heradh och Swinewadh sochen, afhyst
och inlagt under Iboholm.

A. Huustompten.                                                               Åker.  Eng.
B. Upgiordh åker i wästra giärdet, leerblandat jord,            2 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 3/4 tunland á 2 lass,                                      7 1/2.
C. Andra åhret uthi östra giärdet, leerblandat dito,              3 1/4.
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland á 2 lass,                                         1.
D. Nårrengen af små starrwall, 15 1/2 tunland á 2 lass,                 31.
E. Österengen af samma wall, 4 tunland á 1 1/2 lass,                      6.
                                                                               _______________
                                                                                         5 3/4.  45 1/2.
Godt muhlebete sampt wedebrandh,
timber och fångskough. Item tarf-
weligit godt fische i Afweren.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 6:te korn.
Åkerens bruk blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Nygårdz egor.
Een uthengh till Grijsbacka och Bäck uppå Iboholm och Siöö egor, af små starrwall.
Wijdie skough.
Gran backe.
Små starr wall.
Odugeligh backa.
Leer blandat jord.
Fall.
Backe.
Pårr udden.
Odugelig backa.
Backe.
Backe.
Iboholms egor.
Lindewall.
Leerblandat jordh.
Backe.
Leerblandat jordh.
Steen backa.
Afwern lacus.
Steenbacka medh små tall skoug.
Biörke skough.
Små starr wall.
Odugelig.
Wäsingz udde.
Skough och uthmark.
Backa.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.