S3:64-5(Beskrivning:)
Afraby 4 hehla heman i Skyllersta härad
och Swinewadh sochen, af hwillka Tompta
gården förmedlat till hallfft, men finnes på
bemälte hemman inga öhretahl, uthan den
åhtskilldnadt hemmanen emillan finnes
uthi dheras häfdor och åker skifften.
             Nembligen.
        Bruse gården,       21.
        Östra gården,       12.
        Tompta gården,      5.
        Wästra gården,     13.
                              ________51 alnar.

A. Byesens husatompter.                                               Åker.  Engh.
B. Nårra giärdet af leer jordh,       18 tunland,            tunland.  lass.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 1 1/2 lass,       4 1/2.
C. Linsbacka giärdet samma åhr,
   af leen jordh,                              11 1/4.
   Ibidem lindewall, 13 3/4 tunland á 1 lass,   13 3/4.
D. Ett lijtet giärde samma åhr,
   af leerblandat jordh,                      1 3/4.
                                              __________
                                                     31 tunland.
   Hwaraf blifwer Tompta gårdens andeehl,                   3.
E. Andra åhrs uthsede af leen jordh,  11 1/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 11 3/4 tunland á 1 lass,   11 3/4.
F. Samma åhr, ett giärde af leer
   jordh,                                             17 3/4.
   Ibidem lindewall, 4 3/4 tunland á 2 lass,        9 1/2.
                                                   _________
                                                         29 tunland.
   Hwar af kommer på Tåmpta gården,                          2 3/4.
G. Söderengen, består af små starr wall,
   35 tunlandh á 2 lass,                                    70 lass.
H. Nårrengen består af små starr wall,
   39 3/4 tunland á 2 lass,                                79 1/2.
J. Österengen af små starrwall,
   28 tunland á 2 lass,                                     56.
   Een skogz haga till Tomptagård
   allena,                                                     _______                 5.
                                                                    245 lass.
   Kommer af desse 245 lass på Tompta
   gårdens andeehl,                                                                   24.

Godt muhlebeete, fångeskough och
wedebrandh sampt timber skough.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 6:te korn.
Åkerens bruk blifwer hwart annat
åhr i träde.                                                                _______________
                                                                                     5 3/4.    29.
 

(Karttext:)
Kopparbohls egor.
Små starr wall.
Små starr wall.
Små starr wall.
Humblebooes egor.
Linda.
Leer jordh.
Fall.
Graan backa.
Leer jordh.
Små starr wall.
Graan skough.
Små starr wall.
Linde wall.
Leen jordh.
Linda.
Lerblandat jordh.
Linda.
Tåmpta gården.
Backe.
Linda.
Leen jordh.
Huus tompter.
Een åker täppa.
Leer jordh.
Gran backe.
Graan backa.
Linda.
Leen jordh.
Linda.
Leen jordh.
Linda.
Små starwall.
Döfbacka egor på denne sijdan.
Backe.
Linda.
Fall.
Gran.
Lindewall.
Fall backa.
Skough och uth mark.
Små starr wall.
Små starr wall.
Gran skough.
Graan skough.
Gåhle ägor på denne sijdan.
Hårdh wall.
Gamby egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.