S3:66(Beskrivning:)
Nygårdh 1/2 heman uthi Skyllerstadh häradh.
och Swinnewadh sochen, afhyst och inlagt under
Iboholm.

A. Huustompten.                                                    Åker.  Eng.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet
   af leerblandat jordh,                                             7 1/4.
   Ibidem lindewall, 4 tunland á lass,                                    4.
C. Andra åhret upgiord åker
   i östergierdet, af lerblandat jord,                           6 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 1 lass,                            3 1/2.
D. Österengen, af små starr wall,
   33 1/2 tunland á 2 lass,                                                   67.
E. Een beeteshaga af stenigh mark.                    _____________
                                                                            13 3/4.  74 1/2.
Åkerens fruchtbarheet kan
beräknas till hwart 6:te korn.
Åkerens bruk blifwer huart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Hällnäs egor på denne sijdann.
Steen backa.
Linda.
Fall.
Een beetes hage aff stenigh mark.
Fall.
Lerbandat1 jordh.
Odugeligh backa.
Af leer blandat jordh.
Backe.
Linda.
Fall.
Linde wall.
Leer blandat jordh.
Eene backe.
Små starr wall.
Backe.
Backe.
Fall.
Linde wall.
Grijsbacka egor på denne sijdan.
Små starr wall.
Orögdt wijdie kierr.
Awern lacus.
Iboholms egor.
Grijsbacka uth teegh.


________________
1Fel för lerblandat.