S3:70a(Beskrivning:)
Stiernsundz gårdh uthi Sund-
boo häradh och Askersundz sochn medh någre
der under belägne af hyste hemman, nembligen.

Ulfwesundh 3 hella hemman, Löthammar 1/2, Starcke-
brotet 1/2 hemman, sampt een uthjord benembd Östernääs,
hwilka egor nu icke kunna åthskillias ifrån hwar andra.
Hwars lägenheeter finnas medh rött A. B. C. D beteknadt.
A. Skiernsundz man och ladugårdh.                                                            Åker.  Engh.
B. Södra giärdet no 1, ny upgiord åker sampt medh                               tunlandh.  lass.
   een uthjord består af leer jord, kan beräknas till
   hwart 6:te korns ähring,                                                         22 1/4.
   Gambal åker af godh leer jord, no 2, kan beräknas
   till hwart 7 korn,                                                                    24.
   No 3, sandblandat jordmån kan beräknas till hwart 5:te korn,  6 1/2.
   Ibidem linde wall, 6 tunland á 2 lass,                                                 12.
C. No 4, af sand jord samma åhr, beräknas till hwart 5:te korn,  6.
   No 5, ny åker, af smma1 jordmån,                                            7/8.
                                                                                          __________ 59 5/8.
D. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet no
   6, af leer jord,                                                                       43 1/4.
   No 7, ny upgiord åker af leer jord,                                        17 3/4.
   Ibidem linde wall, 13 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                 20 1/4.
                                                                                       ____________ 61.
                                                                                                      32 1/4.
   Åker hööet 32 1/4 lass, hwar af tredingen uth-
   föres, för hwart annat åhrs träde skull,                                                           10 1/2.
E. Lill engen widh landzwägen af hårdwall, 9 tunland á 2 lass,                           18.
F. Sätter engen no 8, af små starr wall 24 tunland á 2 lass,                               48.
   No 9, ibidem hårdwall, 9 1/2 tunland á 2 lass,                                               19.
   No 10, ibidem af fnugg och hård wall, 8 1/2 tunland á 1 lass,                          8 1/2.
   No 11, ibidem hårdwall 13 tunland á 1 1/2 lass,                                            19 1/2.
F. Fattburs engen no 12, af fnugh och hårdwall
   75 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                                          112.
   No 13, ibidem ny rögdt kiär af små starrwall,
   7 1/2 tunland á 2 lass,                                                                                   15.
                                                                                                    ______________
                                                                    Transporteras,             120 5/8.  240 1/2._______________
1Fel för samma.