S3:70b(Beskrivning:)
                                                                      Transport  120 5/8.  250 1/2.
H. Träcksundz1 engen, no 14, af hårdwall
   tufwigh medh fungg3, 28 tunland á 1 1/2,                                                        42.
   No 15, ny rögder hårdwall, 16 tunland 2 lass,                                               32.
J. Dahl engen, no 16, af fuugh3 och hårdwall, 33 1/2 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                                   50.
   No 17, Killanna nyrögning men nu medh
   små biörke skough upwuxen, af små starrwall
   27 tunland á 2 lass,                                                                                       54.
   No 18, een engh tegh uthi Åwijke engen af hård-
   wall, 7 1/2 tunland á 2 lass,                                                                            15.
   No 19, een betees haga af stenigh mark medh graanskoug.            ______________
                                                                                                        120 5/8.  443 1/2.
   Wijdare dätta sätterijes lägenheeter finnes her till
   godt muhlbete, fångh skough och wedebrandh sampt
   fiske uthi Weter och Ahls siiön medh sommar
   och winter noth, som och katzar. Den råå-
   gångh som kringh wärfwar säterietz skough och
   uthmark, ähr medh littera X bemärkt. Åker-
   bruket blifwer hwart annat åhr i träde.

   Juhltorp 1/2 hemman uppå Stiernsundz egor.
   Ähr och medh rött, A. B. C. D, beteknadt.
K. Huus tompten.
   Ena åhrs uthsäde uthi nåra giärdet af biörk-
   lera jord, kan beräknas till hwart 5:te korn,                         5 1/4.
   Ibidem lindewall, 4 1/8 tunland á 2 lass,                                        8 1/4.
No 20, samma åhr een liten lyckia, beräknas hwart 5:te korn3/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 2 lass,                                           2.
                                                                                  ______________ 5 5/8. 10 1/4.
M. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet af biörk-
   leera jord, beräknas till hwart 5:te korn,                                                5 5/8.
   Ibidem linde wall, 1 1/8 á 1 1/2 lass,                                                                 1 3/8.
N. Söder engen af fungh3 tufwigh och  och hårdwall,
   23 5/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                35 1/2.
O. En liten engh af små starr wall, 2 3/8 tunland á 2 lass,        4 3/4,                   40 1/4.
                                                                                              __________________
                                                                                                            11 1/4. 51 7/8.
Wijdare hemmanetz lägenheeter är godt muhlbete,
fångh skough och wedebrand på Stierensundz2 egor.
Fiske medh några par katzar i sundet. Åkren
blifwer hwart annat ähr i träde.


(Höger sida:)
Åwijkan uthi Sundbo härad
och Askersundz sochn, 1 helt hemman,
hwars lägenheeter är och medh rött, A. B. C. D, teknadt.
                                                                
                                                                                                      Åker.  Engh.
P. Hemmanetz huus tompt.                                                         tunlandh.  lass.
Q. Ena åhr uthsäde af leer jord,                           6 7/8.
   Ibidem lindewall, 4 tunland á 2 lass,                              8.
   No 21, samma åhr 2:ne små åker lyckior
   af leer jord,                                                      2 3/8.
   Åkren kan räknas till hwar 6:te korn,              ___________     9 1/4.     8.
R. Andra åhrs uthsäde af leer jord,                                               7.
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunland á 2 lass,                                                 5 1/2.
   { No 22, Öster engen af hård och tufwigh wall,
S.{ 4 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                                     7 1/8.
   { No 23, ibidem hårdh wall, 4 1/4 tunland á 2 lass,                                  8 1/2.
   { No 24, ibidem af fnugg och tufwigh wall,
   3/4 tunland á 1 lass,                                                                                   3/4.
T. Wäster engen af hård wall, 36 1/4 tunland
   á 2 lass,                                                                                               72 1/2.
U. Een grässhaga af hårdwall, 4 1/4 tunland á 2 lass,                                  8 1/2.
                                                                                          ___________________
                                                                                                      16 1/4. 110 7/8.
Humble gård 60 stänger.
Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes her
till godt muhlbete, fånghskough och wede-
brand. Fiske uthi Wätteren medh sommar och
winter noth, sampt 2:ne par katzor. Åkren
blifwer hwart annat åhr i träde. Den råå-
gångh som kringh wärfwar dätta hemmans
skough och uthmark är betecknadt medh litra Y.


________________
1Fel för Trönksundz?
2Fel för Stiernesundz?
3Fel för fnugg?