S3:70c-d
(Beskrivning:)
Ekenäs uthi Sundbo häradh
och Askersundz sochen, 1 helt hemman
hwilkas lägenheeter finnas medh gåhlt, A. B. C. D, beteknadt.

                                                                                                           Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huus tompt.                                                               tunland.  lass.
B. Eena åhrs uthsäde af leer jord,                                                       3 3/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 2 lass,                                                         1 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde af leer jord,                          3 7/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 2 lass,                                                         1 1/2.
D. Samma åhr een liten åkertäppa,                            3/8.
   Åkren kan beräknas till hwart 6:te korn,          ______________    4 1/4.
E. Een engh af hård och skarp wall, 15 3/4 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                               23 5/8.
F. Een engh af små starrwall, 6 1/4 tunland á 2 lass,                                      12 1/2.
G. Een liten haga nys upbrutit af hårdwall,
   3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                                                1 1/8.
                                                                                                    _______________
                                                                                                         7 5/8.  40 1/4.
Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes her
till muhlbete, fångh skough och wedebrand
medh omliggiande hemman, som icke ifrån
hwar andra af rössat ähr. Skiönt fiske medh
2:ne par katzar, sampt land noth om wåren.
Åker blifwer hwart annat åhr i träde.

(Beskrivning:)
Lijkenäs uthi Sundboo häradh
och Askersundz sochn, 1 helt hemman
hwars lägenheeter är medh gåhlt, A. B. C. D, betecknadt.
                                                                                                   Åker.  Engh.
                                                                                              tunlandh.  lass.
H. Huus tompten.
J. Ena åhrs uthsäde af leer jord,                                                 6 3/8.
    Jbidem Linda wall 1 5/8 tunland
á 1 lass,                                             1 5/8.
K. Andra åhr uthsäde af leer jordh,                                            5 ½.
    Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 lass,                                                      1.
   Åkren kan beräknas till hwart 6:te korn.
L. Engen beståår af tufwigh och hårdwall 8 1/4 tunland,                                           
    á 1 ½ lass,                                                                                         27 3/8.
M. Een liten engh öster för byen af hårdwall, 3 1/4 tunland,
     á 2 lass,                                                                                            6 ½
29. Ibidem af små starr wall 2 7/8 tunland, á 2 lass,                                 5 3/4
                                                                                           _________________
     Humble gård 60 stänger                                                    11 7/8.      42 1/4.

Wijdare dätta hemmans lägeenheter finnes her
till muhlbetee, fångh skoug och wedebrandh
medh omliggiande hemman. Skiönt fiske medhlandh
noth och nät om wåren. Åkeren blifwer hwart
annat åhr i träde.