S3:70e
(Beskrivning:)
Åstanäs uthi Sundbo härad
och Askersundz sochn, 1 helt hemman
hwars lägenheeter är medh gåhlt, A. B. C. D, betecknadt.
                                                                                                   Åker.  Engh.
                                                                                              tunlandh.  lass.
N. Huus tompten.
O. Ena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af leer jord,                     4 1/2.
P. Samma åhr ett litet giärde,                                                     1 3/4.
   Ibidem linde wall, 2 tunland á 2 lass,                                                      4.
   Åkren kan beräknas till hwart 6:te korn.
Q. Andra åhrs uthsäde af leer jord,                                            6.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 lass,                                                      1.
R. Öster engen, no 25, af små starr wall, 6 1/2
   tunland á 2 lass,                                                                                   13.
26. Ibidem af fungg1 och hård wall, 5 tunland á 1 lass,                               5.
S. Wäster engen, no 27, af hårdwall, 12 tunland á 2 lass,                         24.
28. Ibidem af hård wall, 3 1/4 tunland á 1 lass,                                           3 1/4.
T. Kijll engen som ligger widh Åwijkan af
U. Een liten betes haga, af bärgh och stenigh mark.
   hård wall, 7 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                       10 7/8.2
                                                                                           _________________
                                                                                               12 1/4.      61 1/8.
Wijdare detta hemmans lägenheter finnes
her till muhlbetee, fångh skoug och wede-
brandh medh omliggiande hemman. Fiske
om wåren, medh noth och nät. Åkeren
blifwer hwart annat åhr i träde. Den råå-
gångh som kringh wärfwar Ekenäs, Tijcknäs och
Åstanääs skough och uthrymme är betecknadt med
littera Z.


________________
1Fel för fnugg?
2Denna rad hör till litra T.