S3:72a(Beskrivning:)
Lindh uthi Sundbo häradh och
Askersundz sochen, 6 hela hemman hwar af
4 hella hemman till säterijet Stiernsund ähro, hwilka fyra
hemman beståå af lika stoorleek, men dhe 2:ne andra hemman
hafwa tredie dehlen både i åker och engh, hwars lägenheeter ähr
        tecknadt medh swart A. B. C. D.
Litra.
A. Byszens huus tompter.                                                                               Åker.  Engh.
B. Eena åhrs uthsäde uthi södra giärdet af leer jordh,                                 tunlandh.  lass.
   des fruchtbarheet kan räknas till hwart 6:te korns ähring,  34 1/8.
                                                                                      _______
                                                                                         34 1/8.
   Hwar af blifwer the fyra hemmanens andehl,                                             22 3/4.
   Ibidem linde wall, 6 3/4 tunland á 2 lass,                                      13 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af leer jord,          28.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 2 lass,                                             6.
D. Samma åhr upgiord åker uthi engen af flåtleera,                5 3/4.
   kan beräknas til hwart 5:te korn.                                 ______________
                                                                                          33 3/4.  19 1/2.
   Hwar af blifwer the fyra hemmans andehl,                                                 22 1/2.
E. Een åker lyckia till dhe fyra hemman af flåt lera,                                         4 1/8.
   Åker hööet 19 1/2 lass hwar af tredie dehlen uthföres för
   hwart annat åhrs träde skull,                                                           6 1/2.
F. Engen no 1, af små starrwall, 35 1/4 tunland á 2 lass,                    70 1/2.
   No 2, af hårdwall, 18 tunland á 2 lass,                                          36.
   No 3, hårdwall neder widh giärdet, 9 1/4 tunland á 2 lass,             18 1/2.
   No 4, af måsse wall, 6 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                              10 1/4.
G. Lill engen af hårdwall, 10 7/8 tunland á 2 lass,                              21 3/4.
                                                                                          ____________
                                                                                                     163 1/2.
   Hwar af blifwer dhe fyra hemmans andehl,                                                           109 1/2.
H. 4 stycken skougz hagar till samma hemman af
   hårdhwall, 11 tunland á 1 1/2 lass,                                                                          16 1/2.
                                                                                                              _____________
                                                                                                                 49 3/8.   126.
Humblegård till hwart hemman 100 stenger.
Wijdare denna byes lägenheeter finnes her till fiske uthi sundett
medh wärkar, sampt liustrande om wåren. Åkeren blifwer hwart
annat åhr i träda. Den general rågångh som kringh wärfwer
byens medh dhe flere upsatte omkringh liggiande hemmans uthrymme
ähr medh littera J betecknadt. Hwilken uthmark består af oländigh stenigh
mark, men godt muhlbete, timber sampt fånge skough.