S3:72b(Beskrivning:)
Eltetorp uthi Sunboo härad och
Askersundz sochen, 1 helt hemman.
                                            
Litra.                                                                                                    Åker.  Engh.
K. Huus tompten.                                                                             tunlandh.  lass.
L. Ena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af flått
   leera jordh, kan beräknas till hwart 5:te korn,           6.
   Ibidem linde wall dugeligh till åker 2 1/8 tunland,
M. Samma åhr ett litet giärde af leer jord, kan
   räknas till hwart 5:te korn,                                        1 1/2.
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland  á 2 lass,                                                              1.
                                                                                ____________7 1/2.
N. Andra åhrs uthsäde uthi östra giärdet, no 5, af högh-
   ländigh flått leera jord,                                             4 7/8.
   No 6, af flått leera jord kan räknas till hwart 5:te korn, 3 1/2.
                                                                                ____________8 3/8.
O. Een ängh neder widh siön, no 7, twenne änge-
   stycken af sidhländigh hårdh wall 4 tunland á 1 1/2 lass,                                    6.
   No 8, ibidem af skarp hårdwall, 1 7/8 tunland á 1 lass,                                     1 7/8.
P. Söder ängen, no 9, af hårdwall 4 7/8 tunland á 2 lass,                                     9 3/4.
   No 10, af dyie och sanck medh små starrwall,
   3 7/8 tunland á 2 lass,                                                                                      7 3/4.
   No 11, twenne sidländige ängestycken af små
   starr wall, 2 1/8 tunland á 2 lass,                                                                      4 1/4.
   No 12, höghländigh skårp hårdwall, 10 1/8 tunland á 1 lass,                           10 1/8.
                                                                                    ________________________
                                                                                                           15 7/8.   40 3/4.
Wijdare des lägenheeteer finnes her till, fiske uthi
Wijkan medh twenne par katzor. Åkeren
hwart annat åhr i träde.


(Höger sida:)
Segersta uthi Sundbo härad
och Askersundz sochen, 2:ne hella hemman af lika
   storleek hwares lägenheeter är tecknadt mädh
   rött, A. B. C. D.
                                                                                                                Åker.  Engh.
A. Hemmanens huus tompter.                                                              tunlandh.  lass.
B. Nårra giärdet består af flått leera jord, kan
   räknas till hwart 6:de korn,                                          15.
   No 13, ibidem een åkerflått af skarpare leera, kan
   räknas till hwart 4:de korn,                                          1 5/8.
   Ibidem lindewall, 1 3/8 tunland á 2,                           _____  2 3/4.
                                                                                   16 5/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                 8 5/16.
C. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet af flått
    leera jord, kan räknas till hwart 6:te korn,                 17 1/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 2 lass,                   _______ 1 1/2.
                                                                                   17 1/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                 8 9/16.
D. Siöö ängen ähr mäste dehlen små starrwall, 6 3/4
   tunland á 2 lass,                                                                  13 1/2.
   No 14, ibidem hårdwall, 1 5/8 tunland á 1 1/2 lass,                 2 7/16.
E. Skeepz ängen af hårdare wall, 3 3/8 tunland á 2 lass,            6 3/4.
F. Kråpdahls ängen dugligh wall till, 2 1/8 tunland á 2 lass,        4 1/4.
G. Gerre ängen består af godh wall, 3 3/8 tunland á 2 lass,        6 3/4.
H. Wäster ängen af små wall, 5 3/8 tunland á 2 lass,               10 3/4.
J. Twenne ny rögslor, som kan draga höö,                               6 1/2.
K. Een ängie brot uppå Starketorpa engh af hård-
   wall, 5 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                               8 5/8.
L. Een engie bort på Brona ängh, no 15, af hårdwall,
   4 3/4 tunland á 2 lass,
   No 16, af tufwigh och hårdwall, 2 3/16 tunland á 1 lass,         2 3/16.
                                                                                   __________
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                   74 3/4.                   37 3/8.
                                                                                 _________________________
Humblestänger, nåra gården, 500 st.
Södra gården,                       300 stycken.
Wijdare des lägenheeter finnes här till muhlbete, fånghskough och wede-
brand, fiske medh katzor. Åkren blifwer hwart åhr i träde.