S3:72c(Beskrivning:)
Starcketorp uthi Sundbo härad och
Askersundz sochen, 2:ne hela hemman af lika storleek.

Litra.                                                                                                             Åker.  Engh.
M. Hemmanetz huus tompter.                                                                    tunlandh.  lass.
N. Eena åhrs uthsäde af leer jordh, kan räknas till
   hwart 6:te korn,                                                               10.
   Ibidem lindewall, 2 3/4 tunland á 2 lass,                                         5 1/2.
O. Samma åhr någon ny jord af biörk leera, kan
   räknas till hwart 4:de korn,                                                1 3/8.
                                                                                      _______
                                                                                          11 3/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                        5 11/16.
P. Andra åhrs uthsäde i nårra giärdet af leer jord,
   kan räknas till hwart 6:te korn,                                           9 5/8.
   Ibidem lindewall, 3 3/8 tunland á 2 lass,                                         6 3/4.
Q. Siöö giärdet, upbrukat åker af samma jordmån,               1 3/4.
   Ibidem lindewall, 2 3/4 tunland á 2 lass,                                         4 1/2.
                                                                                        _____________
                                                                                         11 3/8.  17 3/4.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                        5 11/16.
   Åker hööet 17 3/4 lass, hwar af tredingen uth-
   föres, för hwart annat åhr träde skull,                                           5 15/32.
R. Engen beståår af små starr wall, 32 1/4 tunland á 2 lass              64 1/2.
S. Een stenigh ängh emellan bergen af hårdwall,
   5 3/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                              8.
T. Tränne hagar, uthi hwilka finnes något
   slåter, till                                                                                      7.
                                                                                     _____________
                                                                                                    84 31/32.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                                   42 31/64.
                                                                                         _________________________
                                                                                                                 11 6/16. 42 31/32.
   Humblegård till östra gården 600 stänger.
   Wästra gården 400 stänger.
Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes hér till
fånge skough och wedebrand, gådt fiske medh katzor
och näth. Kalck ungh med 2:ne zippor. Åkern
blifwer hwart annat åhr i träde.


(Högra sidan:)
Brona uthi Sundboo härad och
Askersundz sochen, 1 helt hemman, samp
2:ne dagzwärckztorp till Stiernsund, benembd Siöstorp och Koppar
tårp, på hemmanetz egor hwars lägenheeter
betecknade medh grönt A. B. C. D.

Litra                                                                                                             Åker.  Engh.
A. Hemmanetz huus tompt.                                                                       tunlandh.  lass.
B. Eena  åhrs uthsäde uthi nårra giärde no 17,
   af högländigh mull och leerblandat jord, kan
   räknas till hwart 5:te korn,                                                2 5/8.
   No 18, af flåttleera jord, räknas till hwart 5:te korn,          3 5/8.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 1 lass,                                           1.
C. Samma åhr 2:ne åkerlyckior af flåttlera jord,                   3 1/8.
                                                                                   _________           9 3/8.
D. Andra åhrs uthsäde no 19, af leerblandat
   jord, kan räknas till hwart 5:te korn,                                 4 3/4.
   No 20, af flåttleera och saug jord, kan be-
   räknas till hwart 4:de korn,                                               3 1/2.
                                                                                  __________         8 1/4.
E. Een ängh af hårdwall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                                                       2 1/2.
F. Af hårdwall, 3 3/8 tunland á 2 lass,                                                                     6 3/4.
  No 21, ett ängestycke af hårdwall, 7 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                               10 11/16.
G. Een engh af små starrwall, 5 1/2 tunland á 2 lass,                                              11.
H. Een betees haga af bärgh och stenig mark.
J.  Siöös torpz huus tompt.
K. Eenna åhrs uthsäde af mull och stenigh jord,
   kan räknas till hwart 5:te korn,                                                               1.
L. Andra åhret af samma jordmån,,                                                             7/8.
M. Engen no 22, beståår af mycken stenigh
   hårdwall, 4 1/4 tunland á 1 1/2 ,                                                                            6 3/8.
   No 23, af små starrwall, 3 tunland á 2 lass,                                                         6.
N. Een betes haga af stenigh mark.                                     _______________________
                                                                          Transporteras,              19 1/2.    51 5/16.