S3:75(Beskrivning:)
Kåpparbohl, 1 heehlt hemman,
förmedlat till 1/2 hemman.

                                                                       Aker1.  Engh.
A. Huus tompten.                                         tunland.   lass.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet
   af leer jordh,                                                3.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,                     2 1/4.
C. Andra åhret upgiord åker uthi
   wästra giärdet af ler jord,    2 1/4.
   Ibidem lindewall, 1 tunland,                                       2.
D. Samma åhr ett giärde aff
   leerjordh,                            1 1/4.
   Ibidem lindwall, 3/4 tunland á 2,                                 1 1/2.
                                        _____________   3 1/2.
E. Österengen består af små
   starr wall, 6 1/4 tunland á 2 lass,                                12 1/2.
F. Söderengen af små starr
   wall, 3 1/4 tunland á 2 lass,                                          6 1/2.
G. Een engh på Skinnarebacka
   egor, af måsigh och
   fnugg wall, 6 tunland á 1,                                            6.
H. Een beetes haga af stenigh
   och kullhuggen skough.                            _______________
                                                                        6 1/2.   30 3/4.

Åkerens fruchtbarheet kan
beräknas till huart 5:te korn.
Åkeren ligger hwart annat
åhr i träde. Godt muhlbete
sampt fångeskough och wedebrandh
och små timberskough.


(Karttext:)
Af stenigh mark och kull huggen skough.
Skinnare backa egor.
Fall.
Fall och stenigh mark, odugeligh.
Linda.
Linda.
Fall.
Leer jordh.
Linda.
Linda.
Kåhl gård.
Leer jordh.
Af små starr wall.
Linda.
Backe.
Odugeligh lindh medh steen och stubbar.
Leer jordh.
Linda.
Backe.
Små starr wall.
Graan backa.
Gåhle egor.
Biörk skough och stenigh mark.
Boskulla egor på denne sijdan.
Humble bohls egor.
Måsigh och fnugg wall.
Skinnarebacka egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


___________________
1Fel för åker.