S3:76(Beskrivning:)
Häria 1 heehlt hemman uthi
Swinewadz sochen och Skyllersta
häradh, förmedlat till hallfft.

                                                                                      Aker1.  Eng.
A. Huus tompten.                                                         tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthsäde af swart mylla
   jordh,                                                                         2 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                     3 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde af swart mylla
   jordh,                                                                         3 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,                                     2 1/4.
D. Engen består af små starr  och wijt
   måse och tränebärs wall, 10 tunland á 2 lass,                           20.
E. Een häst haga af ungh biörke skoug
   och stenigh mark.
F. Een tompt för kallfwar.
   Noch 2:ne små enge kiärr op i
   skougen, till                                                                                 6.
                                                                              _______________
                                                                                       6.          31 3/4.
Gådt muhlebeete sampt fångeskoug
och wedebrandh och schiöen skough
till timber. Åkerens fruchtbarheet
kan beräknas till hwart 5:te korn.
Åkeren ligger hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Skough och uth mark.
Kallf tompt.
Ene skough och stenigh mark.
Biörk skough och stenigh mark.
Ungh biörke skough.
Linda.
Swart mylla jordh.
Linda.
Linda.
Linda.
Stoor måse, odugelligh.
Swart mylla jordh.
Måse odugeligh.
Små starr och wijt måse och tränebärs wall.
Graan och biörkeskough aff stenigh och oländig mark.
Små starr och wijt måse.
Skough och uth mark.
Steenkulla egor på denne sijdann.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för åker.