S3:77-8(Beskrivning:)
Mörby i Askers häradh och sochen, 5 hemman aff hwilka dhe 2:ne
nordaste och dhet sönnersta hemmanet ähre förmedlade till hallfwa, uppå hwillka hemmann
finnes icke något wist öhretaahl wara, uthan den åhtskilldnadt hemmanen emillan ähr,
Dhet finnes uthi deras häfdor och åkerskifften wara som således innehålla. Nembligen.

   1. Södra gården, förmedlat till 1/2,           26.
   1/2. Johan Carllssons gårdh,                    22.
   1/2. Peder Carllssons gårdh,                    22.
   1. Näst nårre gården, förmedlat till 1/2,    22.
   1. Nårra gården, förmedlat till 1/2,           22.
                                                         ____________
                                                               114 alnar.

A. Byesens huustompter                                                                                 Åker      Eng
B. Vpgiordh åker i södra giärdet, af öhr och sandblandat jord  23 tunland      tunland   lass
     Jbidem lindewall 17 tunlandh 31 lass                                         17 lass
C. Samma åhr ett giärde, af leeblandat jord                             10 7/8
     Jbidem lindewall 2 1/4 tunnelandh á 2 lass                                   4 ½
                                                                                  ___________
    Vthaf desse 33 7/8 tunlandh jord kommer på huardera         33 7/8
     nordaste förmedlade gårdarna                                                                     6 1/3
     sammaledes dhet söderste hemmanetz andeehl                                             7 3/4
D. Vpgiordh åker andra åhret af leer jordh                              25 3/4           
     Jbidem lindewall 6 1/4 tunland   32 lass                                      12 ½
E. Samma åhr en lycka söder om landzwägen af lerblandat jordh 5 ½
     Jbidem lindewall 2 ½ tunland   
32 lass                                       5
F. En åkerlycka samma åhret af suart mylla jordh                     3 3/4
      Kommer på hwardera af dhe nordaste gårderna vthj 35 tunland                 6 3/4
     Sammaledes dhet södersta hemmanetz andeehl                                           8
G. Een engh af små starr wall 84 tunland    2 lass                            168 lass
                                                                                                 __________
     Hwar af kommer till hwardera af nordesta gårdarna                    207 lass                 40
     Sammaledes dhet södersta hemmanetz andeehl                                                        47 1/4
     Noch 2:ne enge kiärr på vthmarken till hwardera nordaste garderna1                       5   
H. Een grääshaga till södra gården af hårdhwall 4 tunland   1 ½ lass                              6
J. Een beteshagha till heehla byen, af steenigh mark                                           ___________                                 
    och ene skough                                                                                          
28 5/6    98 1/4                                                                            
    Godt muhlebeete sampt fångh skough och wedebrandh, och
    smått graan timber, jtem några fische wärkan vthi ellfuen
    Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart 6:te korn
    Åkerens bruk blifwer hwart annat åhr vthi träde.
                                                 
                              _______________________________________________________________________________
1 Fel för gårderna.