S3:80b(Rubrik:)
Bista 2 heehla hemman uthi
Örebro heradh och Ånnesta sochen,
ähro förmedlade till 1/2a lijka stora.


(Beskrivning:)
A. Byesenns huus tompter.                                                    Åker.  Eng.
B. Eena åhrs uthsäde uthi wästra giärdet aff                        tunland.  lass.
   godh leer jordh, 15 1/2 tunland, kommer på huar gård,     7 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/4 tunland á 2 lass,              2 1/2 lass.
C. Andra åhrs uthsede i 2:ne giärden, af
   godh leerblandat jordh, 17 3/4 tunland, löper på gården,   8 7/8.
D. Lillengen af hårdh wall, 3 1/2 tunland á 3 lass, 10 1/2.
E. Byengen af skarp tufwigh och
   hårdh wall, 19 3/4 tunland á 1/2 lass,                 29 5/8.
                                                                  __________
                                                                          42 5/8.
   Löper af desse 42 5/8 lass, hallfparten
   på hwar gårdh,                                                                             21 5/16.
   Noch till hwar gårdh en lijten skougzhage
   af skarp wijtmåsa och elak wall,                                                    3.
   Humblegårdh till huart hemman 100 stänger.
   Godh och tarfweligh skough till småt
   timber och fång skough medh om-
   liggande byar. Godt muhlebeete.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   till hwart 7:de korn.
   Åkerens bruk blifwer hwart annat
   åhr i träde.                                                               ____________________
                                                                                          16 5/8.   24 5/16.


(Karttext:)
Ånsta åker giärden.
Godh leerblandat jordh.
Leerblandat jordh.
Leerblandat jordh.
Skråmsta åker giärdenn.
Godh leer jordh.
Hårdh wall.
Skarp hårdh wall och tufwigh.
Odugeligh steen backa.
Linde wall.
Naasta egor på denne sijdan.
Steen backe.
Tuenne betes hagar till byen.
Skråmsta egor på denne sijdan.
Odugelligh måsse.
Östra gårdens hage.
Wästra gårdens hage.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.