S3:81-2(Beskrivning:)
Åby, 3 heehla hemman uthi Örebroo härad och Ånsta sochen,
förmedlade till hallfwa af lijka stoorleek.

Litra A. Byesenns huustompter.                                                                Åker.  Engh.
B. Eena åhretz uthsede uthi södra giärdet af schiöneste leer jordh           tunland.  lass.
   och iämbn mark,                                                     17 tunland.
C. Samma åhr ett giärde af lijka jordemån,                  11 1/2.
                                                                           ___________
   Hwaraf löper på hwart hemman,                              28 1/2 tunland,       9 1/2.
D. Andra åhrs uthsede uthi 2:ne giärden af leer jordh, 23 7/8 tunland.
   Kommer på hwar gårdh en trediedeehl uthi desse,    23 7/8 tunland,      7 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 tunneland á 2 lass,                                2 lass
E. Engen består af tufwigh och skarp mark 33 7/8 tunland á 1 lass, 33 7/8 lass.
F. Noch een engh uppå Backa egor, Sättran benembd, alle
   3 hemman lijka part der uthi, 6 1/2 tunland måsewall á 2 lass, 13.
                                                                                       __________
                                                                                        lass, 48 7/8.
   Löper på hwar gårdh af desse 48 7/8 lass höö,                                                 16 1/2.
   Noch uppå Romboslättan någre små uthteegar, till nårre
   och södre gården, 6 lass,
   Noch till millangården, een lijten engh uppå Skråmsta
   uthmark af måsewall, 5 lass.
   Noch södre gården, een engh uppå Snaflunda egor af hårdh
   wall, 7 lass.                                                                                      _____________
                                                                                                             17 1/4.  16 1/2.
   Humblegårdh till 50 stenger till hwar gårdh. Ingen
   skough eller uthrymme.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart 6:te korn.
   Åkerbruket blifwer hwart annat åhr i träde.

              Forfattad år 1687 af
              Gabr Thoring.


(Karttext:)
Wijde skough.
Måsigh wall.
Gran backa.
Linda.
Rostadh egor på denne sijdan.
Leer jordh.
Linda.
Leer jordh.
Wästra ladugårdz egor.
Leer jord<h>.
Schiöen leer jordh.
Skall backa.
Tufwigh och skarp mark.
Backe.
Odugelig backe.
Schiöen leer jordh.
Linda.
Linda.
Örebro stadz egor.
Skråmsta åker giärde.
Å<ns>ta egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Norrpil:)
Norr.
Wäster.
Öster.
Söder.